Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:1445 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 18.09.2015
Besvart: 29.09.2015 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hva er status nå i arbeidet med etablering av vindkraftprosjektene Fosen/Snillfjord og hvilken kontakt har det vært mellom departementet og Statkraft i saken?

Begrunnelse

Det er svært viktig for den norske vindkraftsatsingen at Fosen/Snillfjord bygges ut. Det vil både gi betydelige ringvirkninger, særlig i byggeperioden, men også i driftsperioden. Prosjektene vil bidra til å bedre forsyningssikkerheten i Midt-Norge.
Dersom det ikke bygges ut mer vindkraft i Norge vil el-sertifikatene ha sørget for at norske forbrukere finansierer vindkraftutbygging i Sverige. Det er viktig å ta med i beregningene den betydningen store prosjekter vil ha for norsk næringsliv i byggeperioden.
Stortinget tilførte Statkraft kapital og det var da en klar forventning om at Fosen/Snilfjord skulle bli bygget ut som en følge av dette. Det er en forståelse jeg oppfatter at opposisjon og posisjon i norsk politikk delte.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Statkraft, TrønderEnergi, NTE, Agder Energi og Statnett offentliggjorde i juni 2015 at selskapene er enige om å gjøre en ny vurdering av mulighetene for å bygge ut vindkraftprosjekter på til sammen 1000 MW samt ny nettkapasitet i Midt-Norge.
Utgangspunktet er at alle relevante vindkraftprosjekter som de fire kraftselskapene, via ulike konstellasjoner, eier i Midt-Norge vil bli vurdert samlet. Dette for å sikre at de kan basere en eventuell utbygging på de prosjekter som forventes å være mest lønnsomme.
Statkraft har opplyst at det nå arbeides utfra en plan om at inntil 750 MW vindkraft bygges ut nord for Trondheimsfjorden og at minst 250 MW vindkraft bygges ut sør for Trondheimsfjorden. Statnett vil samtidig utrede hvilke justeringer dette vil kunne medføre for den planlagte nettutbyggingen, slik at den nye løsningen overensstemmer med vilkårene som er gitt i Statnetts nettkonsesjon.
Den foreløpige planen er at Statkraft skal ha 50,1 prosent eierandel i det samlede prosjektet og ta ansvaret for å gjennomføre en eventuell utbygging, mens TrønderEnergi skal ha mellom 5 og 10 prosent eierandel. Et konsortium ledet av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners ønsker å overta den øvrige eierandelen og forhandlinger om dette pågår.
Partene arbeider nå med å finne en optimal sammensetning av de 1000 MW som eventuelt skal bygges ut. Finansiering og fordeling av eierandeler vil avklares i forkant av en eventuell investeringsbeslutning. Dersom den nye prosjektsammensetningen vurderes som lønnsom, kan en investeringsbeslutning tas innen første kvartal neste år.
Som stortingsrepresentant Pollestad påpeker, er det snakk om potensielt meget store prosjekter som vil kunne være viktig for industriutvikling og fornybarsatsing i Norge. Det er positivt at partene har gått sammen for å gjøre en ny vurdering. Som eier i Statkraft følger Nærings- og fiskeridepartementet saken tett i den løpende eierdialogen. Fosen/Snillfjord utgjorde en sentral del av Statkrafts strategiplan frem mot 2018 og derfor også av grunnlaget for kapitaltilførelsen til Statkraft som regjeringen foreslo og Stortinget vedtok før jul i fjor. Det vil være naturlig å gjøre en vurdering av status for selskapets overordnede strategi og kapitalbehov når utfallet av pågående vurderinger rundt de aktuelle vindkraftprosjektene foreligger.
Jeg vil for øvrig understreke at Statkraft skal drives på forretningsmessig grunnlag og at det ligger til Statkrafts styre og ledelse å vurdere det forretningsmessige grunnlaget for sine investeringsbeslutninger.