Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1449 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 01.10.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Holder Helse Bergen igjen penger, vil disse bli brukt til å dekke manglende lønn til de bulgarske arbeidstakerne og hvis det ikke finnes penger å holde tilbake vil statsråden da sikre at de bulgarske arbeiderne likevel får betalt for arbeidet de har utført?

Begrunnelse

Viser til svar på skriftlig spørsmål dokument nr. 15:1217 (2014-2015) og svar på dokument nr. 15:1416 (2014-2015). Det er fortsatt en rekke uklarheter knyttet til hvorvidt det vil bli gjort en jobb for å sikre lønn for gjennomført arbeid.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg vil som jeg også har gjort i mine tidligere svar vedrørende samme sak, beklage at arbeiderne i Enemona har kommet i denne situasjonen. Videre vil jeg også innledningsvis understreke at Helse Bergen HF som bestiller av tjenestene, ikke har et juridisk ansvar overfor den innleide entreprenørens arbeidstakere.
Helse-Vest RHF har orientert departementet om at det ikke er utbetalt midler til Enemona etter at det ble kjent at deres ansatte bare fikk deler av den lønnen de etter sin arbeidsavtale skulle ha utbetalt. Departementet er kjent med at det arbeides med å få på plass en endelig oversikt over hva som er det endelige sluttoppgjøret mellom Helse Bergen HF og Enemona. Frem til en slik oversikt foreligger, vil det ikke blir gjennomført ytterligere økonomiske transaksjoner. Departementet har også blitt orientert om at Helse Bergen HF ikke har betalt fakturarer på i overkant av 1 million kroner, og at Enemona i tillegg har fått frist frem til slutten av september for å beregne verdien av utført, men ikke fakturert arbeid.
Parallelt med dette arbeider Helse Bergen HF med å bidra til at Enemona oppfyller sine forpliktelser overfor sine ansatte. Som nevnt i mitt svar til representanten Lysbakken av 15. september i år, innebærer dette kontakt med EL og IT-forbundet for å avklare om og eventuelt hvordan forbundet kan bidra, og kontakt med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter for å be om at de kontakter sine europeiske samarbeidspartnere for å undersøke hva som kan gjøres for å bidra til å løse denne saken.
Som også nevnt i mitt forrige svar til representanten Lysbakken i denne saken, har Helse Bergen HF satt i gang en uavhengig evaluering av alle sider av Helse Bergen HF sin rolle i denne saken. Denne evalueringen foreligger nå, og er planlagt behandlet i styremøte i Helse Bergen HF 30. september d.å. Styresaken er tilgjengelig på helseforetakets hjemmeside og er nummerert 64/15.
Denne gjennomgangen har gitt noen læringspunkter for fremtidige anbudskonkurranser, som vil bidra til nyttige tiltak for å unngå liknende situasjoner i fremtiden. Det er dessuten et vesentlig poeng at dette fortsatt er en uavsluttet rettslig tvist mellom de to avtalepartene, og at en både fra Helse Bergen HF og fra EL og IT-forbundet har uavsluttede aktiviteter knyttet til avlønning av de aktuelle bulgarske arbeidstakerne.