Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1450 (2014-2015)
Innlevert: 18.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 24.09.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Akuttutvalet sin delrapport til Helse- og omsorgsdepartementet, viser til at ein auka reiseavstand på 50 km til legevakt, fører til om lag 50 prosent nedgang i antal legevaktkonsultasjonar.
Meiner statsråden det er irrelevant om den nye forskrifta for legevakt, fører til større reiseavstand til legevakt for befolkninga, og vil departementet vurdere å setje krav til maks reiseavstand til legevakt?

Begrunnelse

Viser til statsråden svar om legevakttilbodet i Tysnes kommune.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som jeg viser til i mitt svar til Stortinget 11. september, mener jeg de kravene som stilles i ny akuttmedisinforskrift er nødvendige minimumskrav for å oppfylle kravet til en forsvarlig legevakttjeneste. Som ansvarlig for tjenesten må kommunen organisere denne slik at den helsehjelp som ytes er forsvarlig. Det er opp til kommunen hvordan tjenesten organiseres, og ved behov impliserer dette at kommunen må samarbeide med andre kommunale tjenester og/eller spesialisthelsetjenesten.
Som jeg også nevnte i mitt tidligere svar, er det gitt overgangsordninger i forskriften for flere sentrale kompetansekrav, blant annet tre års overgangsordning for kravene til grunnkompetanse for lege som flest kommuner har vært bekymret for. Jeg vil, sammen med blant annet KS, følge nøye med på utviklingen i tjenesten i denne perioden.
Det er mange utfordringer og dilemmaer knyttet til dagens legevakttjeneste. Geografiske forhold kan i seg selv være en utfordring, og ofte må det for eksempel gjøres avveininger mellom robusthet og reiseavstand.
Samhandling og samarbeid lokalt og mellom kommuner og helseforetak er viktig. Det tydeliggjøres i den nye forskriften. Jeg viste i mitt svar på spørsmål 1377 til de lovpålagte samhandlingsavtalene. Lokalisering og dimensjonering av legevakt og ambulansestasjoner må sikre befolkningen et helhetlig og forsvarlig akuttilbud.
Representanten viser til at akuttutvalget har overlevert en delrapport til mitt departement. Dette skjedde 30. oktober 2014. Ny akuttmedisinforskrift ble fastsatt etter at rapporten hadde vært på høring. Akuttutvalget vil legge frem sin endelige rapport i desember i år. Jeg vil ta stilling til videre utvikling av legevakttjenesten når denne foreligger.