Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1455 (2014-2015)
Innlevert: 21.09.2015
Sendt: 21.09.2015
Besvart: 28.09.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Åsmund Aukrust (A)

Spørsmål

Åsmund Aukrust (A): I 2014 utfordret Norsk Vann sammen med forskere og Avfall Norge, statsråden til å opprette en nasjonal fosforplattform. I juni i år anbefalte Miljødirektoratet statsråden til å gjør det til et politisk mål å få bedre ressursutnyttelsen av fosfor i Norge.
Hvilke planer har statsråden for å sikre bærekraftig forvaltning av fosfor i Norge?

Begrunnelse

Nylig uttalte professor Petter D. Jenssen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)at det er knyttet store problemer opp mot at verdens forbruk av fosfor og at ressursene vil være tømt en gang i løpet av 2035-2075.
Fosfatstein er en begrenset ressurs og dette vil på sikt utgjøre et problem da bl.a. fosfor brukes til produksjon av kunstgjødsel og dyrking av biodrivstoff og til elbilbatterier.
I EU er det allerede opprettet en plattform for bærekraftig forvaltning av fosfor.
I Norge ble Vannrenseselskapet VEAS i sin tid ble etablert for å fjerne fosfor fra kloakken i Osloregionen. Fosfor finnes også i fiskeslam fra oppdrettsnæringen.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Jeg ba i oktober 2014 Miljødirektoratet om en vurdering av behovet for en bedre utnyttelse av fosfor i Norge og hva som eventuelt vil være de viktigste aktiviteter og tiltak å iverksette. Etter innspill fra blant annet Norsk Vann og Avfall Norge ba jeg Miljødirektoratet gå i dialog med disse og andre berørte ved besvarelse av oppdraget.
Rapport med forslag til videre arbeid kom den 15. juni 2015. Rapporten viser til at fosfor er satt opp på EUs liste over kritiske råvarer. Det pekes på at utnyttelsen og gjenbruken av fosfor er for dårlig, samtidig som Europa er avhengig av import. Fosfor er en kilde til forurensning når det slippes ut for store mengder i sjø og vassdrag. Rapporten gir oversikt over import av fosfor til Norge og kilder og mengder av tilførsel av fosfor til naturen. Det påpekes at det er en rekke ulike kilder med innhold av fosfor og det redegjøres for mengder og bruk. Fosformengder finnes i forbindelse med en rekke produkter og prosesser, blant annet i husdyrgjødsel, avløpsslam, utslipp fra fiskeoppdrett, slakteriavfall, matavfall og mineralgjødsel.
Som det fremgår av rapporten berører arbeidet med bedre ressursutnyttelse av fosfor flere myndigheter, fagetater og aktører og det anbefales å arbeide videre for å kartlegge hvor fosfor kan og bør utnyttes bedre og hvordan dette kan gjøres. Det foreslås at det settes i gang arbeid for å vurdere hva som kan være aktuelle tiltak og virkemidler og også at det gjennomføres analyse av kostnader og miljønytte. Jeg vil, i samarbeid med andre berørte departementer vurdere hvordan en slik videre utredning om bedre ressursutnyttelse av fosfor bør gjennomføres.