Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:1461 (2014-2015)
Innlevert: 24.09.2015
Sendt: 24.09.2015
Rette vedkommende: Kulturministeren
Besvart: 30.09.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): KS2-rapporten om helsearkiv og sentraldepot på Tynset var ferdig mars 2014, med konklusjoner og anbefalinger. Det skulle ses nærmere på arealbehov, magasinstørrelse, tomten etc. Utredningen ble brukt fra regjeringen som begrunnelse for den politiske treneringen av saken. Statsbygg har gitt svar på utfordringene i KS2-rapporten, men svarene har til nå ikke vært offentlig tilgjengelige.
Hva er årsaken til at vesentlige opplysninger i en sak med stor politisk viktighet er hemmeligholdt?

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: De ulike departementene kommuniserer løpende med Statsbygg om store og små byggesaker. En fellesnevner for en stor del av denne brevvekslingen er at det dreier seg om spørsmål med budsjettmessige implikasjoner – problemstillinger som inngår i forberedelsen av påfølgende års budsjettproposisjon. Det er vanlig praksis at det ikke gis innsyn i slik korrespondanse.
I representanten Andersens spørsmål er det bakt inn en påstand om politisk trenering av den aktuelle saken, noe som selvsagt ikke medfører riktighet. Arkivprosjektet på Tynset dreier seg imidlertid om betydelige investeringer og driftskostnader; det er derfor nødvendig å benytte tilstrekkelig tid for å finne fram til løsninger som innebærer god ressursbruk både på kort og lang sikt. Likeledes må de arkivfaglige utfordringene ivaretas på beste måte.
For øvrig må jeg henvise til omtale av saken i budsjettproposisjonen for 2016.