Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1482 (2014-2015)
Innlevert: 30.09.2015
Sendt: 30.09.2015
Besvart: 05.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan vil regjeringen håndtere de budsjettmessige konsekvensene og sikre tilstrekkelig kapasitet i mottaksapparatet dersom antall asylsøkere overstiger 16 000?

Begrunnelse

Regjeringens forslag til tilleggsbevilgning i Prop. 152 S legger til grunn en økning fra 11 000 til 16 000 asylsøkere til Norge i 2015. Tallet kan imidlertid bli vesentlig høyere, noe det vil være viktig å ha en beredskap for.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det er stor usikkerhet knyttet til asylankomstene til Norge. Ved tidspunkt for utarbeidelse av Prop. 152 S (2014-2015) var det anslått at asyltilstrømning til Norge i 2015 ville øke fra 11 000 til 16 000 og dette er lagt til grunn for bevilgningsforslagene. Ankomstene har økt raskt siden Prop. 152 S, og de siste par ukene har det ankommet over 1 000 personer i uken.
Justis- og beredskapsdepartementet har fullmakt fra Stortinget til å øke antall mottaksplasser innenfor gjeldende rammer for drift og etablering av asylmottak, selv om dette medfører bevilgningsmessig merbehov over kap. 490 Utlendingsdirektoratet, post 21 Spesielle driftsutgifter, asylmottak, post 60 Tilskudd til vertskommuner for asylmottak eller post 70 Stønader til beboere i asylmottak, jf. romertallsvedtak i Saldert budsjett 2015.
Andre kapitler på statsbudsjettet vil også kunne bli påvirket av den økte tilstrømmingen.
Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) utarbeider nå nye prognoser og beregninger av budsjettbehov basert på blant annet informasjon om utviklingen i asylankomster den senere tiden. Regjeringen vil på bakgrunn av dette komme tilbake til Stortinget i forbindelse med nysalderingen for 2015.