Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:7 (2015-2016)
Innlevert: 01.10.2015
Sendt: 02.10.2015
Besvart: 09.10.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Meld. St. 14 foreslo Regjeringen at tilskuddsmidlene til etablering og den personrettede delen av tilskudd til tilpasning av bolig innlemmes i rammetilskuddet til kommunene, (pkt. 5.6.1). I Stortingets behandling av meldingen (Innst.S. 333) ble dette forslaget ikke drøftet særskilt.
Utreder regjeringen endringer nå og i så fall vil regjeringen sørge for medvirkning fra funksjonshemmedes organisasjoner og andre organisasjoner som representerer målgruppene for de to tilskuddsordningene?

Begrunnelse

Dersom disse endringene blir gjennomført, vil dette ha store konsekvenser for sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten, gjennom Husbanken, sikrer i dag både finansiering og kompetanse til kommuner og enkeltpersoner. Behovet for tilskudd er stort og Husbankens rolle er svært viktig. For å komme fram til gode boligløsninger, er det ofte nødvendig å se Husbankens lån og tilskudd i sammenheng. Dersom ansvaret for boligtilskudd flyttes fra staten til kommunenes frie midler, vil dette frata målgruppene økonomisk støtte som er helt avgjørende for å skaffe seg egnet bolig eller bygge om eksisterende bolig. Dette vil også ha konsekvenser for boligpolitikken og målet om å gjøre eksisterende boligmasse fysisk tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelser, inkludert det økende antall eldre mennesker. Det vil også ha konsekvenser for en inkluderende boligpolitikk, der økonomisk vanskeligstilte skal sikres en trygg og god bolig. En oppsplitting av Husbankens virkemidler og overføring til kommunalt ansvar vil svekke Husbankens rolle i det boligsosiale arbeidet, både når det gjelder finansiering og kompetanse.
I tillegg til boligtilskuddet, kunne personer med funksjonsnedsettelser trekke fra utgifter til boligtilpassing på skatten gjennom særfradraget for store sykdomsutgifter. Denne delen av særfradragsordningen ble avviklet i 2012. Stortinget ga løfter om at målgruppene for boligtilskuddet skulle sikres støtte framover. Fra 2013 ble Husbankens ramme til tilskudd til tilpasning av bolig styrket med 47, 5 millioner, inkludert 17,5 millioner kroner som ble frigjort da særfradraget for store sykdomsutgifter ble faset ut. Boligtilskuddet fikk derfor ny aktualitet som virkemiddel i boligpolitikken for å bidra til tilgjengelige boliger.
Husbanken er en pådriver overfor kommunene når det gjelder å anvende boligtilskuddene og sørge for en mer tilgjengelig boligmasse. Det har vært en utfordring at kommunene i for liten grad har benyttet seg av boligtilskudd, og ikke har gitt et tilbud til innbyggerne. Mange kommuner har også tolket retningslinjene mer restriktivt enn det Husbanken har gitt føringer om. I 2014 oppfordret derfor Husbanken landets ordførere og rådmenn til å øke aktiviteten i kommunene og å få opp etterspørselen etter tilskudd til tilpasning av bolig (brev fra Husbanken til kommunene 27.06.2014). For innbyggere som trenger Husbankens tilskudd, er det ofte en kombinasjon av lån, tilskudd og kompetanse som fører til et godt resultat.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Regjeringen planlegger å følge opp Stortingets beslutning gjennom å legge frem en samlet lovproposisjon om nye oppgaver til kommunene. Etter planen skal det skje våren 2017. Regjeringen jobber for tiden med et høringsnotat om oppgaveoverføringene. Notatet vil bli sendt på alminnelig høring sommeren 2016. Både funksjonshemmedes organisasjoner og andre organisasjoner som representerer målgruppene for de to tilskuddsordningene vil få anledning til å komme med sine synspunkter på forslaget i høringen.