Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:24 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 05.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): En rapport fra JURK i 2014 viste at bare ett politidistrikt hadde innført metoden SARA (Spouse Assault Risk Assessment), til tross for at regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner sa at SARA skulle vært implementert i alle landets politidistrikt i løpet av 2013.
Hvor mange politidistrikt har innført SARA i dag?

Begrunnelse

For å forebygge partnerdrap, er det viktig at politiet har de verktøyene de trenger. Sposue Assault Risk Assessment (SARA) er et slikt verktøy. Det hjelper politiet med trusselvurdering på bakgrunn av typiske kjennetegn ved partnervold og partnerdrapssaker. I Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, «Et liv uten vold», som gjelder for 2014-2017, står det at dette verktøyet skulle implementeres ved alle politistasjoner i Oslo og i alle øvrige politidistrikt i løpet av 2013.
I JURK-rapport 71 (2014), «Rapport om politiets familievoldkoordinering», som ble utgitt i 2014, står det at bare et politidistrikt på dette tidspunktet hadde innført SARA. I statsbudsjettet for 2015 skrev justisdepartementet at SARA nå implementeres i samtlige politidistrikt. Det er grunn til å spørre hvor langt man har kommet i denne implementeringen i dag.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: SARA (Spousal Assault Risk Assessment) er en viktig og nødvendig nyvinning for norsk politi i arbeidet mot vold i nære relasjoner. Intensjonen med innføringen av SARA er å forebygge alvorlig vold på en mer systematisk måte enn vi tidligere har gjort. Vold i nære relasjoner er ofte gjentagende og kan i ytterste konsekvens føre til tap av liv. Strukturerte risikovurderingsverktøy som SARA kan bidra til at nødvendige beskyttelsestiltak settes inn på et tidligere tidspunkt og på en mer målrettet måte enn tidligere. Bruken av SARA gir også bedre rutiner for det interne samarbeidet i politiet og for samarbeidet med eksterne aktører.
Implementeringen av SARA i samtlige politidistrikt inngår som en del av oppfølgingen handlingsplanen mot vold i nære relasjoner (2014-2017). I Politidirektoratets disponeringsskriv til politi- og lensmannsetaten for 2015, framgår det at «politidistriktene skal ha implementert bruk av risikovurderingsverktøyet SARA. SARA koordinator skal være etablert i alle politidistriktene og verktøyet skal benyttes i alle partnervoldssaker.»
Politidirektoratet opplyser at det ved første tertialrapportering for 2015 framgår at samtlige politidistrikter har SARA koordinator. Per 1. september 2015 har alle politidistriktene gjennomført opplæring i bruken av verktøyet for sine ansatte, eller har planlagt slik opplæring. Flere distrikter rapporterer at de har fokus på kontinuerlig opplæring.
I følge informasjonen fra Politidirektoratet er det imidlertid stor variasjon mellom politidistriktene med hensyn til hvor mange samtaler som gjennomføres og i hvor stor utstrekning verktøyet blir brukt. Enkelte distrikter bruker risikovurderingsverktøyet i samtlige partnervoldsaker. De fleste politidistriktene benytter verktøyet, men ikke i alle saker. Et par distrikter har enda ikke gjennomført samtaler og risikoanalyser. Distriktene rapporterer at det er kapasitets- og ressursutfordringer som hindrer full bruk av verktøyet. Dette følges opp av Politidirektoratet.
Siden årsskriftet har det skjedd en positiv utvikling når det gjelder bruken av SARA i politidistriktene, men vi er enda ikke i mål. Jeg vil følge utviklingen nøye også i fortsettelsen og vil ta dette opp i mine møter med politidirektøren.
I tillegg til implementeringen av SARA styrkes nå kunnskapsgrunnlaget om partnerdrap. Justis- og beredskapsdepartementet finansierer et treårig forskningsprosjekt om partnerdrap der målsettingen er å identifisere risikofaktorer og utvikle mer treffsikre forebyggende tiltak. Prosjektet ferdigstilles og rapporten offentliggjøres i desember i år og vil gi oss verdifull kunnskap i det videre arbeidet.
Videre vil jeg også, i samarbeid med Helse- og omsorgsministeren, etablere et eget drapsregister, det vil si en forskningsbasert ordning der alle drapssaker i Norge vil bli registrert. Hensikten med ordningen er en systematisk og kontinuerlig innhenting av data for å kunne utvikle forebyggende tiltak. Arbeidet med å utrede det juridiske grunnlaget for etableringen av registeret pågår nå.