Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:27 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 15.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Vil samferdselsministeren i samarbeid med justisministeren ta initiativ til å øke størrelsen på det forenklede forelegget som gis bilførere som bruker mobil i bil uten handsfree, og vil ministeren videre vurdere prikkbelastning for brudd på de samme bestemmelsene?

Begrunnelse

I Adresseavisens utgave den 25.september 2015 kan vi lese om Martine på 4 år som for 12 år siden på Nord-Herøy mistet livet da hun ble påkjørt av en sjåfør som satt og skrev SMS på mobiltelefonen mens han kjørte.
På generelt grunnlag vil en overtredelse av forbudet mot å bruke mobiltelefon i bil uten handsfree bli straffet med bot på kr 1 300 jf. § 1 nr. 12. i forskrift 29. juni 1990 nr. 942 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker. Overtredelsen på bruk av mobiltelefon i bil medfører ingen prikkbelastning på førerkortet.
Terskelen for bruk av mobiltelefon uten handsfree i bil synes for mange å være lav, og det meldes om mørketall også som årsak til trafikkulykker. Mangel på prikkbelastning og et forenklet forelegg på kr 1300 gjør at man kan stille spørsmål om politiet har sterke nok virkemidler for å oppnå stor nok preventiv effekt for bruk av mobiltelefon i bil.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: For å få til en varig holdningsendring kreves det at flere tiltak virker sammen. Endringer i sjåførenes atferd skjer som en samlet effekt av informasjon, holdningskampanjer, økt kontrollvirksomhet/økt oppdagelsesrisiko og strafferettslige sanksjoner.
Prikkbelastningsordningen ble sist evaluert og revidert i 2009/2010, og det ble da også vurdert om ytterligere trafikkovertredelser skulle innlemmes i ordningen. Blant annet brudd på forbudet mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon. Ut fra kriteriene for denne ordningen ble det imidlertid ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å innta denne overtredelsen.
Samme år vurderte både Vegdirektoratet og Politidirektoratet også størrelsen på det forenklede forelegget som ilegges for slike overtredelser. De fant imidlertid, med henvisning til risikovurderingene som ble gjort i forbindelse med revisjonen av prikkbelastningsordningen, heller ikke faglig grunnlag for å øke størrelsen på reaksjonen.
Trafikksikkerhetsarbeidet er dynamisk og skal forholde seg til gjeldende risiko- og ulykkesbilde. I dette ligger også å fange opp elementer og adferd som utgjør eller kan utgjøre en økende fare i trafikken. Uoppmerksomhet synes å være et slikt element, og hvor årsakene kan være mange. Statens vegvesen jobber nå med distraksjonsproblematikk, og bruk av håndholdt mobiltelefon er ett element i dette. Jeg kan også opplyse om at prikkbelastningsordningen evalueres nå, for blant annet å se på effekten av endringene som ble gjort i 2011.
Om det er grunn til å endre reaksjonene for brudd på det aktuelle forbudet vil måtte vurderes nærmere blant annet ut fra resultatene av disse arbeidene.