Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:31 (2015-2016)
Innlevert: 05.10.2015
Sendt: 06.10.2015
Besvart: 13.10.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Ved opprettelsen av statsforetaket AIM Norway i 2011 var det enighet om at foretaket skulle beholde oppdragene på F-16 kampfly og Sea King helikoptre ut disses levetid.
Hvordan sikrer Forsvarsdepartementet at AIM Norway beholder oppdragene sine på F-16 og Sea King?

Begrunnelse

Tidligere Luftforsvarets Hovedverksted Kjeller (LHK) ble i 2011 omdannet til statsforetaket AIM Norway.
I Prop. 3 S (2011-2012) het det blant annet:

"Det nye statsforetaket vil få overført de eksisterende vedlikeholdsoppdrag som er avtalt mellom LHK og øvrige avdelinger i Forsvaret. Oppdragsporteføljen til statsforetaket vil på omdanningstidspunktet, bestå av de vedlikeholdsoppdrag LHK i dag utfører for Forsvaret og som det nye statsforetaket vil ha rett og plikt til å utføre etter omdanningen. Videreføringen vil skje ved at bl.a. de interne leveranseavtalene knyttet til F-16 og Sea King gjøres om til eksklusive rammeavtaler mellom LHK og Forsvaret, som ledd i etableringen av foretaket."

Og i Innst. 60 S (2011-2012) uttalte utenriks- og forsvarskomiteen:

"Etter komiteens oppfatning er det derfor riktig å gjøre LHK i stand til å bli en aktør i underleverandørmarkedet. Ved en omdanning til statsforetak vil en kunne bidra til at LHK kan opprettholde nødvendige vedlikeholds- og beredskapsoppdrag på F-16 og Sea King, samtidig som de får rammebetingelser som gjør at de kan være med å konkurrere om fremtidige vedlikeholdsoppdrag, eksempelvis for F-35-kampfly og NH-90-helikopter."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 6. oktober 2015 med spørsmål fra stortings-representant Sverre Myrli. Spørsmålet gjelder Aerospace Industrial Maintenance Norway SFs (AIM Norway SF) rolle i understøttelsen av Forsvarets F-16-kampfly og Sea King-redningshelikoptre.
Ved omdannelsen av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til selskapet AIM Norway SF, var det viktig å sikre at virksomheten kunne opprettholde nødvendige vedlikeholdsoppgaver knyttet til eksisterende militært materiell i Forsvaret. Samtidig var det viktig å sette virksomheten i stand til å tilpasse seg markedsmessige rammevilkår med betingelser på linje med konkurrerende virksomheter. Selskapet ble derfor etablert med en robust økonomisk og bemanningsmessig basis.
Selskapet fikk også videreført vedlikeholdsoppdrag, i form av rammeavtaler mellom Forsvaret og AIM Norway SF, på blant annet F-16-fly og Sea King-helikoptre. Dette var viktig for å sikre Forsvaret nødvendig vedlikehold på sentralt militært materiell, samtidig som det sikret en videreføring av virksomheten i en periode frem til nye vedlikeholdskontrakter kunne bli vunnet i kommersiell konkurranse med andre aktører.
Med hjemmel i EØS-avtalens artikkel 123 ble det lagt til grunn at rammeavtalene for F-16-flyene og Sea King-helikoptre kunne unntas fra det ordinære anskaffelsesregelverket. Kontraktene er derfor utformet slik at de holder seg innenfor de rammer som er gitt i anskaffelsesregelverket og de unntak som er gitt i EØS-avtalens artikkel 123.
De enkelte vedlikeholdsoppdragene tildeles gjennom såkalt avrop fra Forsvaret innenfor rammeavtalene. Som det fremgår av Prop. 3 S (2011–2012) om omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller (LHK) til statsforetak og andre investeringer, vil imidlertid omfanget av oppdragene/avropene under oppdragsporteføljen («rammeavtalene») reduseres over tid, og i praksis forsvinne når F-16-flyene og Sea King-helikoptrene forventes å bli faset ut rundt 2020–2022. Tildelinger av oppdrag som ikke er hjemlet i rammeavtalene, må skje iht. statsstøtte- og konkurranselovgivningen samt lov om offentlige anskaffelser og Anskaffelsesregelverket for forsvarssektoren. AIM Norway SF må derfor konkurrere om nye oppdrag fra Forsvaret på lik linje med andre aktører utenfor Forsvaret. Dette fremgår også av Prop. 3 S (2011–2012), der omdanningen av selskapet ble forelagt Stortinget.
Oppdragene AIM Norway SF nå utfører for Forsvaret er således kontraktsmessig regulert mellom kontraktsmotpartene AIM Norway SF og Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO). Rammeavtalenes innhold og omfang er et forhold mellom kontraktspartene. Nye oppdrag som ikke er omfattet av eksisterende rammeavtaler må, som nevnt, AIM Norway konkurrere om, i tråd med gjeldende regelverk.
AIM Norway SF har, siden omdannelsen, jobbet aktivt med å være en konkurransedyktig leverandør. Dette gjelder både kontrakter på eksisterende materiell i Forsvaret, og på nye systemer som F-35-fly og de nye redningshelikoptrene. Viktige milepæler i denne sammenheng var i 2013, da AIM Norway SF undertegnet sin første F-35-kontrakt, og i desember 2014, da det amerikanske forsvarsdepartementet kunngjorde at Norge ved AIM Norway SF vil få mulighet til å etablere en kapasitet til å vedlikeholde F135-motorer til de nye kampflyene F-35. Det jobbes nå aktivt, både i selskapet og i Forsvarsdepartementet, med å realisere målet om å etablere et motordepot i Norge. I tillegg signerte selskapet i juni 2015 en rammeavtale med Finmeccanica - Augusta Westland for samarbeid knyttet til de nye redningshelikoptrene. Når det gjelder oppgaver på Forsvarets nåværende materiell, inngikk FLO og AIM Norway SF i april 2014 en betydelig avtale om vedlikeholdsproduksjon av 300-timers periodisk inspeksjon (phase) ut levetiden for F-16-flåten. Avtalen blir en del av den eksisterende rammeavtalen, og vil kunne være et viktig bidrag til økt operativ evne for Forsvaret.
Jeg har stor tro på at selskapet vil fortsette sin utvikling, og at nye milepæler blir nådd i arbeidet med å sikre AIM Norway SF nye fremtidige vedlikeholdsoppdrag.