Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:38 (2015-2016)
Innlevert: 06.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Det er en overhyppighet av psykiske lidelser og rusproblemer blant domfelte. Det har ikke meldt seg nok frivillige til soning i Nederland, og rekruttering med tvang har medført sterke psykiske reaksjoner og selvmordsforsøk. Uttransportering skjer med boddycuff. Det er ingen visitor tilbud i Nederland og domfelte som normalt skulle overføres til åpen soning blir nå sendt til lukket soning i Nederland. Ministeren har ansvar for helsetilbudet til domfelte.
Er denne type tvang helsemessig forsvarlig for sårbare innsatte?

Begrunnelse

Domfelte har krav på likeverdige helsetilbud som resten av befolkningen. Statens helsetilsyn skal føre tilsyn. Pasient og brukerrettighetsloven gjelder tilsvarende.
Alvorlig psykisk syke innsatte har vært et problem i mange år, og Norge har fått kritikk i Europarådets torturovervåkingskomite for tilbudet til denne pasientgruppen.
Bruk av tvang for overføring av soning til utlandet vil normalt påvirke den psykiske helsen i negativ retning, også måten uttransporteringen skjer med bruk av bodycuff.
Det er forskjell på å bli overført mellom fengsler internt i Norge og til utlandet. Soningsforhold i Nederland gir mindre mulighet til besøk, språkutfordringer for noen og fravær av visitor-tilbudet til frivillige organisasjoner.
Det å ikke få tilbud om åpen soning i avslutting av soningstiden som en gradvis tilvenning til et liv utenfor murene vil også kunne påvirke psyken og helsetilstanden til domfelte.
Selv om innsatte har rett til å klage så er det erfaringsmessig få som bruker den retten og det offentlige har derfor et ekstra ansvar for å påse at soningsforholdene er helsemessig forsvarlig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg har fått oversendt spørsmålet fra Helse- og omsorgsministeren til besvarelse.
Først vil jeg understreke at kriminalomsorgen foretar grundige vurderinger av innsatte før det fattes vedtak om overføring til videre straffegjennomføring i Nederland. Den enkeltes helsetilstand er en sentral del av denne vurderingen og innsatte vil ikke bli overført hvis det ikke anses som helsemessig forsvarlig. I saker hvor domfelte trenger helsehjelp utenfor fengselet vurderes domfelte som ikke egnet for overføring og det skal da ikke treffes vedtak om dette.
Det er kriminalomsorgen som etter straffegjennomføringsloven fatter beslutning om hvor den innsatte skal gjennomføre straffen. Dette innebærer at noen kan bli overført også til Norgerhaven fengsel uten samtykke. Per 1. oktober 2015 hadde 106 innsatte søkt om eller samtykket i overføring, mens 80 innsatte ikke hadde samtykket. Jeg er kjent med alvorlige hendelser knyttet til to innsatte i forbindelse med forhåndsvarsel om mulig overføring og vedtak om overføring til Nederland. Kriminalomsorgsdirektoratet har opplyst at de to ikke er blitt overført. Jeg har tillit til at kriminalomsorgen håndterer saker om overføring til Nederland forsvarlig, og at også transporter skjer på en human måte som ivaretar domfelte og tilsattes sikkerhet.
Helsedirektoratet har bistått kriminalomsorgen når det gjelder vurdering av helsetilbudet i Norgerhaven fengsel, og har konkludert med at tilbudet er likeverdig med det helsetilbudet som ytes i norske fengsler med unntak av spesialisthelsetjenester. Innsatte som har behov for spesialisthelsetjenester skal ikke overføres til Nederland. Jeg understreker at Statens helsetilsyn er pålagt å føre tilsyn med at kriminalomsorgen sørger for at innsatte i Norgerhaven får et like godt helsetilbud som de ville fått i Norge.
Representanten Grung hevder at innsatte som ellers skulle overføres til åpen soning blir sendt til lukket soning i Nederland. Straffegjennomføringsloven gjelder på samme måte i Norgerhaven fengsel som i et fengsel i Norge, og de innsatte har krav på normal progresjon i henhold til loven. Ved overføring til åpent fengsel eller ved rett på permisjon, skal innsatte overføres tilbake til et fengsel i Norge.
Vedrørende visitortjenester og tilstedeværelse fra andre frivillige organisasjoner, så vil Kriminalomsorgsdirektoratet arrangere et besøk til Norgerhaven fengsel for en rekke frivillige organisasjoner, slik at de får mer informasjon om fengselet og de innsatte med tanke på videre samarbeid.