Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:45 (2015-2016)
Innlevert: 07.10.2015
Sendt: 07.10.2015
Besvart: 12.10.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Lene Vågslid (A)

Spørsmål

Lene Vågslid (A): Hva er den planlagte saksgangen for oppfølging av Domstolsadministrasjonens forslag til sammenslåing av tingretter, og når vil Stortinget få behandle saken?

Begrunnelse

Det er fremdeles mye uro og bekymring rundt Domstolsadministrasjonens forslag til sammenslåinger av tingretter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet har som kjent sendt på høring forslag om sammenslåing av ti tingretter til fem. Høringsfristen var 5. september 2015. Høringsinnspillene gjennomgås nå i departementet, og jeg har derfor ennå ikke tatt endelig stilling til sammenslåingsforslagene. Sammenslåingsforslagene omtales i Prop. 1. S (2015-2016).
Domstoladministrasjonen (DA) er i gang med et arbeid hvor de ser på ytterligere sammenslåinger av førsteinstansdomstolene. DA har sendt en e-post til berørte domstoler med beskrivelse av hvordan de vil gjennomføre vurderingen. Jeg er positiv til at dette arbeidet gjøres og vil vurdere DAs rapport når den foreligger. Hvis det blir aktuelt med flere sammenslåinger, vil dette skje innenfor de ordinære prosessene hvor departementet bl.a. sender forslaget på høring med eventuell etterfølgende behandling i Stortinget.