Skriftlig spørsmål fra Christian Tynning Bjørnø (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:46 (2015-2016)
Innlevert: 07.10.2015
Sendt: 08.10.2015
Besvart: 16.10.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Christian Tynning Bjørnø (A)

Spørsmål

Christian Tynning Bjørnø (A): E18 Rugtvedt-Dørdal er en av strekningene som er overført til det nye vegselskapet. De siste dagene er det skapt usikkerhet om prosjektets fremdrift. Flere forhold som eksempelvis nye arbeidsformer med anbud og gjennomføring, at det vil ta tid før det nye vegselskapet er operativt og at vegselskapet selv skal kunne prioritere strekningene trekkes frem.
Kan statsråden garantere at prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal gjennomføres så raskt som mulig, og at prosjektets fremdrift ikke påvirkes av overnevnte forhold?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Dagens regjering har en offensiv satsing på infrastrukturutbygging og –vedlikehold. En rekke prosjekter er fremskyndet etter regjeringsskiftet. Vi har forenklet planprosesser, økt bevilgningene og gjennomfører organisatoriske endringer for å kunne realisere flere veiprosjekter raskere, bedre og billigere Det viktigste for meg er likevel ikke når et prosjekt starter opp, men når det ferdigstilles og at man får mye igjen for pengene.
La meg minne om at regjeringens reformer på veisektoren handler om å løse problemstillinger som har vært omtalt, diskutert og kritisert i mange år. Det tar for langt tid å planlegge og bygge ny vei. Prosjektene behandles stykkevis og delt. Kostnadsveksten har vært for høy. I Aftenposten 12.11.14 innrømmet også Arbeiderpartiet og de rødgrønne partnerne at de hadde sviktet på dette området. I artikkelen står det blant annet:
"Nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Magne Rommetveit (Ap), innrømmer at veiplanleggingen i Norge har vært for omstendelig under den rødgrønne regjeringen.
- Det hadde vært bra dersom vi hadde klart å få ned planleggingstiden på et tidligere tidspunkt. Årsaken til at det ikke skjedde, er at skikkeligheten tok overhånd. Når alt skal gjennomføres så skikkelig og omstendelig hele tiden, og alle instanser ha rettigheter, trekker ting ut i tid, sier Rommetveit."
Prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal inngår i utbyggingsselskapet Nye Veier AS sin oppstartsportefølje, jf. Meld. St. 25 (2014 – 2015) og Innst. 362 S (2014-2015). Jeg har merket meg at Telemarksavisa i flere artikler nylig skapte inntrykk av at det er forsinkelser i forarbeidene med prosjektet. I TA 8.10.15 avviser derimot Regionveisjef Kjell Inge Davik at dette er tilfellet. Statens Vegvesen gjør den jobben de skal for å ferdigstille planarbeidet, slik at prosjektet kan legges inn i porteføljen til Nye Veier AS. Jeg minner om at APs Eirin Sund til Klassekampen 25. april 2015 uttrykte bekymring for at regjeringens satsing ville medføre en "veibonanza".
I stortingsmeldingen om veireformen er det lagt opp til at Statens vegvesen som hovedregel skal ha ansvar for planlegging etter plan- og bygningsloven for prosjekter som inngår i Nye Veiers oppstartsportefølje fram til og med godkjent kommunedelplan, og at selskapet overtar ansvaret for utbygging av prosjektene fra og med oppstart av arbeidet med reguleringsplan. Har arbeidet med planlegging og prosjektering av en vegstrekning kommet lenger enn oppstart av reguleringsplan, skal selskapet overta ansvaret for å gjennomføre utbygging på det stadiet arbeidet befinner seg. Jeg legger dette til grunn ved etablering av selskapet.
For prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal foreligger det godkjent reguleringsplan, og Statens vegvesen har i 2015 fortsatt arbeidet med konkurransegrunnlaget. Det er ventet at lokale vedtak i bompengesaken vil foreligge i løpet av høsten. Arbeidet med forenklet ekstern kvalitetssikring avventer de lokale bompengevedtakene.
Den 4. mai 2015 ble det opprettet interimselskap og utnevnt styre for Nye Veier AS. Styrets viktigste oppgave nå er å forberede selskapet til å kunne være operativt så snart som mulig etter 1. januar 2016.
Etter at meldingen ble behandlet i Stortinget bistår Statens vegvesen interimselskapet med opplysninger slik at selskapet raskt får nødvendig oversikt over status for hele porteføljen mht. planlegging, prosjektering, eiendomserverv, bompengefinansiering mm. Dette gjøres med sikte på at selskapet skal kunne løse oppgavene sine som forutsatt i meldingen. Dette gjelder også prosjektet E18 Rugtvedt – Dørdal.
Mitt og regjeringens fokus framover vil være å tilrettelegge for at selskapet kan fungere etter sin hensikt og bli etablert til rett tid med det ansvar og de oppgaver som er beskrevet i meldingen. Som omtalt i stortingsmeldingen om utbyggingsselskapet for veg er det styrets ansvar å prioritere innenfor selskapets portefølje, og rammebetingelsene regjeringen gir selskapet.