Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:59 (2015-2016)
Innlevert: 13.10.2015
Sendt: 14.10.2015
Besvart: 20.10.2015 av olje- og energiminister Tord Lien

Eigil Knutsen (A)

Spørsmål

Eigil Knutsen (A): Vil statsråden legge en eventuell endring av Plan for anlegg og drift (av oljerørledning fra Sverdrup-feltet til Mongstad) frem for Stortinget?

Begrunnelse

Ved Stortingets behandling av St.prp. 114S (2014-2015) ble også Plan for anlegg og drift av oljerørledning fra Sverdrup-feltet til Mongstad behandlet. Stortinget fikk da opplyst:
«På regionalt plan er det anslått at sysselsettingseffekter av modifikasjoner på terminalen og bygge- og anleggsarbeider langs traseen på land vil generere rundt 200 årsverk i anleggsfasen, fordelt over fire år fra 2016-2019. Sysselsettingseffekten vil være sterkest i 2018 med godt over 100 årsverk»
Statoil har nå på høring en tilleggsutredning hvor de utreder ny trase for rørledningen. Dersom ny trase blir resultatet vil mesteparten av de regionale ringvirkningene forsvinne og norsk innhold i bygging av rørledningen vil bli redusert med ca. 1 mrd. kroner, altså en vesentlig endring av forutsetningene Stortinget la til grunn.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Olje- og energidepartementet mottok Plan for anlegg og drift (PAD) av Sverdrup oljerørledning 13. februar 2015. Planen ble mottatt sammen med øvrige deler av Sverdrup-feltets første byggetrinn: plan for utbygging og drift (PUD), PAD for gassrørledningen og PAD for kraft fra land-løsningen. Utbyggingsplanene ble presentert samlet for Stortinget i Prop. 114 S (2014-2015) Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet med status for olje- og gassvirksomheten. Stortinget samtykket 18. juni 2015 blant annet til at Olje- og energidepartementet gir tillatelse til anlegg og drift av Sverdrup oljerørledning. Tillatelsen ble gitt av departementet 20. august.
Oljerørledningen utgjør en liten del av den samlede utbyggingen. De samlede investeringene i Sverdrup-feltets første byggetrinn er i PUD og PAD estimert til 117 mrd. kroner. Investeringene i oljerørledningen, inkludert modifikasjoner på Mongstad, er i PAD estimert til om lag 7,5 mrd. 2015-kroner.
I henhold til PAD skulle rørledningen ha landfall i Bergsvikhamn i Austrheim kommune. De siste 10 km av rørledningen skulle legges over land gjennom Austrheim kommune til Mongstad-terminalen, delvis nedgravd i grøft og delvis i tunnel som skulle graves for formålet.
Rettighetshaverne vurderer nå å gjøre endringer i traséen for oljerørledningen, jf. omtale i Prop 1 S (2015-2016), Olje- og energidepartementet. Konkret vurderer rettighetshaverne å endre en del av traséen slik at rørledningen går gjennom Fensfjorden og får landfall på Mongstad. En konsekvensutredning (KU) for traséendringen har vært på offentlig høring. Operatøren anslår i KU at investeringskostnadene for rørledningen vil kunne reduseres med 0,9 mrd. kroner som følge av en slik traséendring. Videre vurderes de negative virkninger for miljø og samfunn til å være lavere. Sammenlignet med landtraséen gir den redusert trafikkbelastning og støy, og man unngår en lang anleggsperiode samt inngrep i natur og landbruksområder. En virkning av dette er en lavere sysselsettingseffekt regionalt i anleggsfasen. Ifølge operatøren vil imidlertid om lag halvparten av den regionale sysselsettingseffekten knyttet til oljerørledningsprosjektet som er beskrevet i opprinnelig konsekvensutredning ikke påvirkes av den foreslåtte traséendringen fordi disse er knyttet til modifikasjonsarbeidet som skal gjøres på Mongstad-terminalen.
Det er generelt viktig at myndighetene legger til rette for vellykket prosjektgjennomføring i petroleumssektoren gjennom effektiv behandling av utbyggingsplaner. Dersom rettighetshaverne ønsker å gjennomføre endringen må de søke departementet om endret tillatelse til anlegg og drift. Departementet tar sikte på behandle denne søknaden i henhold til petroleumsloven § 4-3 jf. § 4-2 syvende ledd. En eventuell endring i trasevalg for oljerøret for Sverdrup-feltet er av begrenset art. Departementet har ikke planer om å legge en eventuell endret PAD fram for Stortinget, men vil holde Stortinget orientert om utfallet av saken på egnet måte.