Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:71 (2015-2016)
Innlevert: 15.10.2015
Sendt: 16.10.2015
Besvart: 23.10.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Ifølge NRK nett stanser forsvaret nå eiendomssalg på grunn av Putins Russland. I Bodø skal ansvaret for flyplassen overføres fra forsvaret til Avinor AS.
Er det riktig at det er stans i salg av forsvarseiendommer, og på hvilken måte vil det eventuelt berøre overføringen av eiendom, bygg og anlegg ved Bodø hovedflystasjon til Avinor AS?

Begrunnelse

Å legge til rette for videre utvikling av sivil lufttrafikk er sentralt for Bodøs framtid. Dette er berørt både i gjeldende nasjonale transportplan (Meld. St. 26 (2012-2013)) og eierskapsmeldingen for Avinor (Meld. St. 38 (2012-2013)).

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 15. oktober 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen om stans i salg av forsvarseiendommer og eventuelle konsekvenser for overføring av eiendom, bygg og anlegg ved Bodø hovedflystasjon til Avinor AS.
I forbindelse med en revisjon av operative planer nasjonalt og i alliert sammenheng, gjennomgår Forsvaret enkelte eiendommer, bygg og anlegg (EBA) for operative formål på nytt. Hensikten er blant annet å sikre at EBA, som kan ha operativ verdi i det fremtidige Forsvaret, ikke blir solgt.
Det legges til rette for videre utvikling av sivil lufttrafikk i Bodø ved at ansvaret for driften av Bodø hovedflystasjon overføres til Avinor AS innen 1. august 2016. Dette arbeidet berøres ikke av Forsvarets gjennomgang av EBA til operative formål.