Skriftlig spørsmål fra Norunn Tveiten Benestad (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:92 (2015-2016)
Innlevert: 21.10.2015
Sendt: 22.10.2015
Rette vedkommende: Næringsministeren
Besvart: 29.10.2015 av næringsminister Monica Mæland

Norunn Tveiten Benestad (H)

Spørsmål

Norunn Tveiten Benestad (H): Mechatronic Innovation Lab (MIL) er et resultat av et sterkt samarbeid mellom Universitetet i Agder og næringsklyngene på Sørlandet, med NODE- klyngen i spissen. I årets statsbudsjett styrkes virkemiddelapparatet, deriblant Miljøteknologifondet. Samtidig hevdes det at det ikke finnes ordninger i det etablerte virkemiddelapparatet som er egnet for denne type satsing som MIL er.
Kan statsråden avklare om det finnes egnede ordninger for MIL, og hvilke ordninger dette i så fall er?

Begrunnelse

MIL er et sentralt element i Global Center of Expertise Norwegian Offshore and Drilling Engineering og SFI Offshore Mechatronics. Laben vil ha stor betydning både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. MIL er et av de viktigste omstillingsverktøyene for den verdensledende oljeleverandørindustrien, og vil ha viktige funksjoner i forhold til produkttesting, pilotering, forskning og undervisning. Prototyputvikling og testing på utstyr/ideer er kostbart. MIL vil kunne gjøre det enklere å komme i gang til lavere kostnad. Investorer vil dermed få bedre kvalitet på forespørslene, og risikoen blir mindre. Det kan legge grunnlaget for å skape nye arbeidsplasser og omstille til «et grønt skifte». Samarbeidet med universitetet gir også nye muligheter for forskning og utdanning. For å fullføre etableringen av MIL trengs ytterligere 80 mill. kroner.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Samarbeidet mellom Universitetet i Agder og næringsklyngene i regionen om Mechatronics Innovation Lab (MIL) ser jeg som svært positivt. Regjeringen gikk derfor inn for å støtte prosjektet med 20 mill. kroner gjennom en bevilgning i revidert nasjonalbudsjett for 2015. Bevilgningen skal gå til delfinansiering av utstyr i det planlagte laboratoriet, og skal ifølge søknaden fra Universitetet i Agder utløse et tilsvarende bidrag fra næringslivet og være utløsende for oppstart av byggeprosjektet.
Søknaden fra Universitetet i Agder har vært til vurdering både i Kunnskapsdepartementet og i Nærings- og fiskeridepartementet, og det har vært krevende å finne egnede ordninger for prosjektet. Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur under Norges forskningsråd og Miljøteknologiordningen under Innovasjon Norge er de mest aktuelle. Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur har utlysninger hvert annet år. Forskningsinstitusjoner må være søkere, men næringslivet kan være partnere. Det er et krav at infrastrukturen skal gjøres tilgjengelig for alle relevante brukere, også brukere fra næringslivet, men statsstøtteregelverket setter begrensninger for støttebeløpet dersom mer enn 20 pst. av kapasiteten ved slik infrastruktur brukes til økonomisk aktivitet. Forskningsrådet kan i tillegg støtte investeringer i forskningsinfrastruktur gjennom den såkalte "avskrivingsordningen", der forskningsaktørenes avskrivninger på egne investeringer kan regnes inn i driftskostnadene for infrastrukturen, og belastes prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet.
Miljøteknologiordningen kan støtte pilot- og demonstrasjonsanlegg der målet er å utvikle mer miljøvennlig teknologi, men ordningen er tilpasset prosjekter i regi av enkeltbedrifter.
Det er altså ingen ordninger som treffer MILs behov helt direkte, men det finnes etablerte ordninger som kan dekke deler av behovet.
Verifisering og testing er i ferd med å bli en naturlig del av utviklingsarbeidet i store deler av næringslivet, og etterspørselen etter testfasiliteter i Norge er økende. Dette forsterkes nå av omstillingsbehovet i olje- og gassrelaterte bransjer. I Prop. 1 S (2015-2016) for Nærings- og fiskeridepartementet fremgår det, som svar på anmodningsvedtak nr. 791 (2014-2015), at regjeringen senest i statsbudsjettet for 2017 vil legge fram en vurdering av behovet for og eventuelt hvordan det offentlige kan stimulere etablering og videreutvikling av næringsnære sentre/anlegg for testing, simulering og visualisering. I den forbindelse vurderer jeg også et felles innspill fra Innovasjon Norge, Siva og Norges forskningsråd.