Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:148 (2015-2016)
Innlevert: 03.11.2015
Sendt: 03.11.2015
Besvart: 13.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Vil fortsatt samferdselsministeren anmode Telenor om å bidra i størst mulig grad til Telemuseets rammebetingelser slik at det kan forvalte sitt museumsfaglige ansvar, og at museet på best mulig måte får anledning til å bidra til å forvalte Telenors kulturarv og verneplan for kulturminner?

Begrunnelse

Som det fremgår av Stortingets behandling av St.prp. nr. 66 (1999-2000) ble Telenor museet gjort om til en stiftelse i 2000. Samferdselsdepartementet har som kjent siden denne omgjøringen hatt kompetanse til å oppnevne to medlemmer i museets styre. Departementet har derfor fortsatt en sterk interesse i at museets videre drift og samlinger sikres forutsigbare og tilstrekkelige økonomiske rammevilkår, slik at det er mulig å oppfylle museumsfaglige forpliktelser slik disse er nedfelt i stiftelsesdokumentene.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Telemuseet ble opprettet i 1992 som etatsmuseum for Televerket og omgjort til en selvstendig stiftelse i 2001. I sin formålsparagraf har museet blant annet en forpliktelse til å ta vare på alle museale samlinger og kulturminner overført fra Telenor og andre. Museet har i sitt magasin på Fetsund samlinger fra hele den norske telesektoren fra 1855 til i dag, med gjenstander, fotografier, filmer, bøker osv. Store deler av samlingen finnes på nettstedet Digitalt Museum (www.digitaltmuseum.no). Telemuseet er en ressurs for fagmiljøer, myndigheter, medier og bedrifter i ekombransjen, og for publikum, blant annet gjennom sin utstilling under samme tak som Teknisk Museum i Oslo. Museet er videre del av et landsdekkende nettverk med kultur-myndigheter i fylker og kommuner gjennom den såkalte Verneplanen, og med utstillinger i verneplanobjekter og i andre museer.
Telenor har i lang tid vært største bidragsyter når det gjelder å finansiere driften av museet. Museet har for tiden 6,3 årsverk, hvorav 1,4 årsverk selges til Telenor for arbeidet med deres verneplan. For 2015 var inntektsprognosene 8,5 mill. kr, mens prognose for kostnadene var estimert til 10,4 mill. kr. For 2016 er inntektsprognosene ca. 7 mill. kr, hvorav 5 mill. kr er kontraktsfestet.
I den senere tid har Telenor gitt uttrykk for at de ønsker å trappe ned sine bidrag til museet. Telenor er et kommersielt selskap og kan ikke pålegges å opprettholde sin støtte. Styret i Telemuseet har derfor tatt opp spørsmålet om videre drift av museet med Kulturdepartementet og Samferdselsdepartementet med sikte på å komme fram til en tilfredsstillende løsning.
Det er derfor behov for å vurdere annen finansiering og eventuelt annen organisering av museets fremtidige drift. Det er ennå ikke avklart hvordan dette best kan løses.
Det er heller ikke avklart i hvilken form en videre drift skal ha, men museets styre har gitt uttrykk for at de ønsker en videre museumsdrift. Styret ser for seg et nasjonalt museum for tele, media og elektronisk kommunikasjon, basert på Telemuseets samlinger i Fetsund og NRKs samlinger. Styret mener at investerings- og driftskostnader i all hovedsak må dekkes over statsbudsjettet med midler fra Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet.
Telemuseets styre har derfor tatt opp spørsmålet om framtidig organisering og finansiering av museet. Det ble i denne forbindelse nylig avholdt møte om saken med representanter for museet i Samferdselsdepartementet der også Kulturdepartementet var til stede.
Samferdselsdepartementet vil anmode Telenor om å fortsette å bidra til å ivareta denne kulturarven, samtidig som staten vil se nærmere på hvilken rolle den skal spille videre framover. Det er også naturlig å invitere andre aktører på ekommarkedet til å ta del i samfunnsansvaret som ligger i en videre museumsdrift.