Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:162 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Besvart: 13.11.2015 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Høyre-ordføreren i Eidsberg ble intervjuet av NRK Østfold 04.11.15 og pekte på rv 22’s store muligheter når det gjaldt å avlaste trafikkavviklingen i det sentrale Østlandsområdet – og særlig i Oslo. Lokale røster på Østre Romerike har tatt til orde for at Rv 22 i framtida må kobles på E6 ikke ved Olavsgård i Skedsmo, men nærmere Gardermoen.
Støtter statsråden tanken om å ruste opp Rv 22, slik at trafikk mellom Innlandet og Svinesund kan kjøre utenom Oslo?

Begrunnelse

NRK Østfold meldte 04.11.15 at flere aktører nå ser på rv 22 som en av Østfolds viktigste veier. Norges Lastebileierforbund peker på at veien er "kortere hvis du skal nordover til Gardermoen og Hamar eller Lillehammer, og bør avlaste E6".
Fylkesordføreren i Østfold støtter tekningen om å ruste opp rv 22. Han uttrykker til og med at utbygging av denne traseen "er så viktig at man kanskje må ofre litt veiutbygging i Østfold for å få til dette".

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg er positiv til å bedre vegforbindelsene nordover fra E6 i Østfold mot E6 i Akershus nord for Oslo. Dette vil gjøre det mulig for trafikk mellom så vel E6 ved Svinesund som E18 ved Ørje og områdene langs E6 nord for Oslo å kjøre utenom Oslo. Dette kan gi næringstransporten en alternativ rute som er kortere og unngår køer samtidig som sentrale Oslo kan avlastes for trafikk. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Statens vegvesen om å gjennomføre en KVU for en slik ny og utbedret vegforbindelse. I denne utredningen er det naturlig å se både på alternative strekninger og tilknytninger til eksisterende veger.
KVUen vil ikke bli gjennomført slik at den kan være et grunnlag for pågående arbeid med Nasjonal transportplan 2018-2029, men i NTP-arbeidet vil det likevel bli gjort vurderinger av vegutbygginger som kan gi store forbedringer for både næringstransport og annen trafikk i regionen. Jeg vil særlig nevne prosjekter som inngår i gjeldende Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023:

•Rv 22 Lillestrøm – Fetsund åpnes i år
•Rv 22 Bru over Glomma, starter i siste seksårsperioden i NTP 2014-2023
•E6 Manglerudprosjektet, starter i siste seksårsperioden i NTP 2014-2023
•Rv 110 Simo – Ørebekk, utbygging pågår, åpning høsten 2017
•E18 Riksgrensen – Ørje, utbygging pågår, åpning høsten 2017
•E18 Knapstad – Retvet, utbygging pågår, åpning høsten 2016
•E18 Retvet – Vinterbru, starter i siste seksårsperioden i NTP 2014-2023

I tillegg planlegges en rekke mindre tiltak for å bedre sikkerheten og framkommeligheten for så vel biler og busser som syklister og fotgjengere.