Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:163 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 05.11.2015
Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden forklare korleis ein på førehand skal vite at ein prostataliding er godarta og slik fell innunder ordninga fritt behandlingsval, eller om den er ondarta og må takast hand om av det offentlege, jamfør ny forskrift om fritt behandlingsval, og om private tenestetilbydarar skal ha vurderingskompetanse for desse pasientane?

Begrunnelse

Viser til § 11 i ny forskrift om fritt behandlingsval, som lister opp kva tenester som fell inn under ordninga fritt behandlingsval. For feltet urologi er "godartet forstørret prostata" (benign prostataobstruksjon) ein tilstand som blir innlemma i fritt behandlingsval.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Pasienter med prostatalidelser der det er mistanke om kreft, skal inkluderes i pakkeforløp for prostatakreft. Dette kan skje ved at avtalespesialist i urologi henviser pasienten, eller ved at fastlege henviser til urolog i sykehus som inkluderer pasienten i pakkeforløpet. Henvisningen må sendes til et behandlingssted som har tillatelse til å vurdere om du har rett til helsehjelp. Alle offentlige og noen private behandlingssteder har en slik tillatelse.
Bruk av private virksomheter i pakkeforløp for kreft må skje etter avtale med det aktuelle helseforetaket, der det er avklart hvilken rolle den private virksomheten skal ha i det enkelte pakkeforløp. Gjeldende anbefalinger til offentlige sykehus om bruk av protokoller, standarder og tverrfaglige team gjelder også for private virksomheter. Pakkeforløp for kreft skal monitoreres og registrering av koder er et krav til sykehusene. Dersom private aktører skal være en del av pakkeforløp for kreft må de følge rapporteringsplikten til Norsk pasientregister (NPR) og kode i henhold til kravene i pakkeforløp for kreft.
Pasienter med godartede prostatasykdommer kan falle inn under fritt behandlingsvalgordningen på to måter:

1.Hvis det i utgangspunktet ikke er mistanke om kreft, kan pasienten, dersom vedkommende ønsker det, henvises direkte til private virksomheter med godkjenning.

2.Hvis det under pakkeforløpet avklares at det dreier seg om en godartet tilstand med behov for behandling, kan pasienten velge å få videre behandling i private virksomheter med godkjenning.