Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:166 (2015-2016)
Innlevert: 05.11.2015
Sendt: 06.11.2015
Besvart: 12.11.2015 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Hva har likestillingsministeren gjort for å styrke likestillingsarbeidet som en del av trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Arbeidslivets parter er sentrale i arbeidet med å styrke likestilling i arbeidslivet. Hver for seg og sammen er organisasjonene i arbeidslivet viktige pådrivere for å fremme like muligheter for kvinner og menn. De har særlige viktige roller når det gjelder påvirkning av rekruttering, utforming av fagopplæring og kompetanseutvikling i arbeidslivet. Flere organisasjoner har gått aktivt inn for å rekruttere til utdanning, yrker og lederfunksjoner der det i dag er skjev kjønnsfordeling.
Gode samarbeidsarenaer mellom myndighetene og arbeidslivets parter bygger på en solid tradisjon i norsk arbeidsliv og politikk. Hovedorganisasjonene i arbeidslivet og regjeringen ved Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) og Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet (BLD) er blitt enige om et organisert samarbeid for å fremme likestilling mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Dette trepartssamarbeidet er forankret i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (ALPR). Der tas likestilling opp jevnlig, siste gang i mai i år. I tillegg drøfter en egen arbeidsgruppe under rådet spørsmål knyttet til likestilling i arbeidslivet. Denne gruppen bestående av organisasjonene, ASD og BLD møtes normalt tre-fire ganger årlig. Viktige mål med samarbeidet er å fremme økt aktivitet for likestilling i virksomhetene og bidra til et styrket kunnskapsgrunnlag for politikken.
Vi har også involvert partene i arbeidslivet med regjeringens stortingsmelding om likestilling Meld. St. 7 (2015-2016) Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn. Det å ha mulighet til å ta utdanning og forsørge seg selv, frihet fra vold og uønsket sosial kontroll, er grunnleggende for likestilling.
I denne meldingen legges det opp til aktivitet og tiltak knyttet både til arbeidslivet og næringslivet. Når det gjelder det sistnevnte, har regjeringen ønske om å bidra til at flere kvinner blir gründere gjennom å følge opp gründerplanens tiltak for å fremme flere kvinner og større mangfold blant gründere i Norge. I tillegg ønsker vi å øke andelen kvinnelige styreledere i selskaper med statlig eierandel og tilstrebe mest mulig lik representasjon mellom kvinner og menn i disse selskapene. Vi vil også etablere et måleinstrument for kjønnsbalanse i topplederstillinger i næringslivet for å følge utviklingen over tid.
For å bryte med kjønnstradisjonelle utdannings- og yrkesvalg, har vi foreslått 2 millioner kroner i 2016 til prosjektet Jenter og teknologi. Målet er å rekruttere flere jenter til realfag hvor jenter tradisjonelt er underrepresentert. Regjeringen vil også støtte arbeidet med gode verktøy og metoder for å skape økt likestilling og mangfold i arbeidslivet. Et eksempel er Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner sitt initiativ for sertifisering av arbeidsplasser som tilfredsstiller en likestillings- og mangfoldsstandard. Dette pilotprosjektet har vi foreslått å støtte med 1 million kroner i 2016.
Regjeringen har som mål å videreutvikle trepartssamarbeidet om likestilling i arbeidslivet. Trepartssamarbeidet er en god plattform for videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet blant annet for godt arbeidsmiljø, redusert sykefravær og hensiktsmessige tiltak som bidrar til at de som ønsker det får mulighet for heltidsarbeid eller utvidet stillingsprosent.