Skriftlig spørsmål fra Anna Ljunggren (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:188 (2015-2016)
Innlevert: 11.11.2015
Sendt: 12.11.2015
Besvart: 16.11.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Anna Ljunggren (A)

Spørsmål

Anna Ljunggren (A): Oppstarten av den fremtidige toårige fagutdanningen av brann- og redningspersonell er ikke omtalt i statsbudsjettet.
Kan statsråden bekrefte at den toårige fagutdanningen av brann og redningspersonell i Tjeldsund skal starte opp høsten 20l8?

Begrunnelse

I februar besluttet Regjeringen å legge den toårige utdanningen av brann- og redningspersonell til Norges brannskole i Tjeldsund i Nordland. Fagskolen vil være underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Deler av teoriundervisningen ved skolen gjøres i samarbeid med høgskolemiljøet i Harstad. I dag skjer all utdanning av brann- og redningspersonell i Tjeldsund, kursene går over en kortere periode og studentene må i dag være ansatt i brann- og redningsvesenet for å bli tatt opp på skolen. Ifølge regjeringens tidsplan er utdanningen beregnet til å starte opp høsten 2018. Tilbudet er lagt opp til å være en toårig fagskole med totalt 320 studenter, med et årlig opptak på 160 studenter.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet mottok i juli 2015 et forslag til plan fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvordan arbeidet med å etablere en ny fagskole for brann- og redningspersonell kan organiseres og gjennomføres. Planen deler det videre arbeidet opp i ulike faser: planleggingsfase, gjennomførings- og etableringsfase og avslutningsfase. DSB er i gang med å etablere og iverksette planleggingsfasen. Det er lagt opp til at arbeidet med denne fasen ferdigstilles høsten 2016. Gjennomføring av de neste fasene vil avhenge av de årlige budsjettprosessene. Dette innebærer at nøyaktig fremdriftsplan og oppstartstidspunkt for ny fagskole på nåværende tidspunkt ikke kan tidfestes.