Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:195 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 20.11.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva tenker kulturministeren om framtiden til privatarkiv som er en viktig formidler av arkiv fra privat samfunnssektor?

Begrunnelse

Støtteordningen for privatarkiv ble vedtatt av et enstemmig storting i 2010. Fra og med 2010 til og med 2014 ble det gitt samlet støtte på 16,1mill. kr til 111 prosjekter. I 2014 ble ordningen omgjort til å gjelde arkiv i museer. Arkivinstitusjoner kunne ikke søke. Først i 2015 ble støtteordning utlyst. Ingen søknader fra privatarkiv nådde opp. Det er stor usikkerhet i de mange private arkiv hvor støtteordninger rettet mot de, nå finner sted.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Stortingsrepresentant Hege Haukedal Liadal viser i sin begrunnelse til usikkerhet om støtte for private arkiv.
Prosjektstøtte til privatarkiv ble i 2014 bevilget over statsbudsjettet under kap. 320, post 77 Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet. Summen var 29,3 mill. kroner Midlene ble forvaltet av Norsk kulturråd. Fra 2015 er midlene gitt fra spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS, og forvaltet av Norsk kulturråd og Arkivverket, som skal gi støtte til søkbare programmer. I 2015 utgjør summen 30,3 mill. kroner.
Museer kan søke støtte til privatarkivprosjekter under Norsk kulturråds program for samlingsforvaltning, mens øvrig privatarkivprosjekter kan søke støtte under Arkivverkets programmer. I 2015 gjaldt to av Arkivverkets fem programmer privatarkiv: bevaring av arkiv som skapes av og dokumenterer privat samfunnssektor, og regionale bevaringsplaner for privatarkiv.
Kulturrådet og Arkivverket vil presisere hvilke søknader som skal rettes til hvilken etat.
Arkivverket har i samarbeid med Norsk kulturråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk Arkivråd, KS Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek utarbeidet en strategi for privatarkivfeltet som vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med privatarkiv.