Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:198 (2015-2016)
Innlevert: 12.11.2015
Sendt: 13.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan helseministeren forsikre om at han mente alvor når han sa at Vadsø skulle ha hovedkontor, og orientere Stortinget hvilke funksjoner han mener at hovedkontoret i det nye felleseide foretaket skal ha?

Begrunnelse

I valgkampen reiste statsråd Bent Høie ens ærend til Vadsø med budskapet om at Hinas – Helseforetakenes innkjøpsservice – fortsatt skal være hovedkontor for innkjøp til spesialisthelsetjenesten. Hinas er pr i dag helseforetakenes nasjonale innkjøpsselskap, men det er likevel bestemt at det skal etableres et nytt felles eid foretak. Statsråden har blitt forstått dit hen at hovedkontoret for dette nye foretaket skal ligge i Vadsø.

Nå er det oppstått en bekymring for at det som så ut som en klar beskjed fra statsråden er i ferd med å bli utvannet i de pågående prosessene i de regionale helseforetakene. På spesialisthelsetjenestens innkjøpskonferanse i Trondheim tidligere i høst sa viseadm. direktør Steinar Marthinsen i Helse Sørøst, bl.a.:

§”Foretakets ledelse vil bestå av de beste lederressursene som i dag finnes i spesialisthelsetjenesten eller ved nyansettelser og bli strukturert som en virtuell organisasjon”
§”Vadsø som hovedkontor skal primært inneha fellesfunksjoner som økonomi, HR og juridiske tjenester, vedlikehold av felles standarder og prosedyrer og ha kategoriansvar for definerte kategorier.”
§”Ansvar for medisinske kategorier trenger nærhet til Universitetssykehus-miljøer, forsknings- og utviklingsmiljøer og fordeles på de aktuelle regionkontorene.”

Dette har skapt stor uro all den tid helseministeren sa at det var nettopp innkjøpskompetansen i Hinas som har gjort at man har valgt Vadsø som hovedkontor. Tidligere har det vært understreket at ledelsen i det nye foretaket bør sitte samlet, men nå snakker man om en virtuell ledelse uten at det sies hva dette vil innebære i forhold f eks til toppledelse. Videre vil man flytte ansvaret for alt medisinskrelatert innkjøp til regionkontorene, et ansvar som har vært håndtert av Hinas med suksess siden 2003.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Hovedkontoret for det nye felleseide foretaket for innkjøp (Sykehusinnkjøp HF) for helseforetakene skal legges til Vadsø, men med regionale enheter rundt omkring i landet. Dette kommer klart frem i Helse- og omsorgsdepartementets pressemelding fra 5. august d.å., som gikk ut samtidig med mitt nevnte besøk i Vadsø. Det er en klar forutsetning at foretaket skal ledes fra Vadsø.
En viktig begrunnelse for at Vadsø ble valgt som hovedkontor, var at man kan bygge videre på den kompetansen og de ressursene som allerede ligger i HINAS. I tillegg til HINAS kompetente miljø i Vadsø, skal det nye foretaket bygge på den kompetanse og fagkunnskap som er utviklet i Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS-samarbeidet) og i de kompetente og store innkjøpsenhetene som er etablert ved de regionale helseforetakene. Dette er viktige grep både for å ta vare på og nyttiggjøre seg den innkjøpskompetansen som er bygget opp over tid i regionene, men også for å sikre at innkjøpene skjer i tett samarbeid med de kliniske virksomheter som skal nyttiggjøre seg disse innkjøpene. Denne nærheten til kliniske miljøer er vesentlig når en skal gjennomføre anskaffelser innenfor de ulike medisinske kategorier. Det er selvfølgelig avgjørende for spesialisthelsetjenesten at man gjennomfører denne typen innkjøp på en slik måte at man sikrer at de kliniske behov blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte.
Innkjøpsmiljøet i Vadsø har, og vil fortsatt ha ansvar for flere kategorier av innkjøp, og det er en forventning om at det vil være en videre utvikling og vekst knyttet til den innkjøpsaktiviteten som håndteres derfra. Samtidig er det heller ikke noen tvil om at beslutningen
om å legge hovedkontoret her vil bety en styrking av Vadsøs posisjon i det nasjonale innkjøpssamarbeidet i spesialisthelsetjenesten. Jeg mener imidlertid at det må tilligge styret for det nye nasjonale foretaket å gjøre vurderinger og beslutninger knyttet til en hensiktsmessig organisering av de ulike funksjonene i foretaket.
Departementet stilte i foretaksmøtet 7. januar 2015 krav om at det nye foretaket skal etableres innen 1. januar 2016, og at regionale ressurser og enheter skal innlemmes i foretaket innen 31. desember 2016. Departementet er informert om at dette styringskravet blir fulgt opp, og jeg er trygg på at de regionale helseforetakene vil legge stor vekt på å følge opp målene for arbeidet slik at vi vil få mer helse for pengene.