Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:206 (2015-2016)
Innlevert: 13.11.2015
Sendt: 16.11.2015
Besvart: 23.11.2015 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Hva ville en økning i kommunenes frie inntekter på henholdsvis 1,4 mrd. kroner og 5,6 mrd. kroner gi i merinntekt for den enkelte kommune (tabell med fordeling på kommune)?

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I vedlegg til Prop. 1 S (2015-2016) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Grønt hefte, er det beregnet et anslag på kommunenes frie inntekter i 2015. I dette anslaget regnes rammetilskudd fra staten og skatt på inntekt og formue, samt naturressursskatt, som kommunenes frie inntekter. Fordelingen av skatteinntektene mellom kommunene for 2016 er ikke kjent, så i anslaget på frie inntekter for 2016 er skatteanslaget for den enkelte kommune basert på fordelingen av skatteinntekter i 2014.
For å gi et anslag på hva en økning i kommunenes frie inntekter på henholdsvis 1,4 og 5,6 mrd. kroner utover regjeringens forslag vil gi i merinntekt for den enkelte kommune, er de samme forutsetningene lagt til grunn. Kommunenes frie inntekter er oppjustert med samme fordeling som anslaget på kommunenes frie inntekter i 2016. Det er dermed forutsatt at økningen i frie inntekter fordeler seg mellom skatt og rammetilskudd på samme måte som regjeringens forslag.
Fordelingen på den enkelte kommune er vist i vedlagt tabell.

Vedlegg i pdf-format