Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:208 (2015-2016)
Innlevert: 13.11.2015
Sendt: 16.11.2015
Besvart: 23.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Kan statsråden bekrefte at utviklingsplanen for Sykehuset Telemark innebar at ved nedleggelse av Kragerø og Rjukan sykehus så ville beleggsprosenten bli svært høy, slik at det ikke er i strid med utviklingsplanen det som nå skjer ved Sykehuset Telemark?

Begrunnelse

Da sykehusene i Kragerø og på Rjukan ble lagt ned i 2014 ble dette begrunnet i at kvaliteten i pasientbehandlingen og pasientsikkerheten skulle styrkes. Det ble forsikret om at etterlevelse av utviklingsplanen for sykehuset Telemark skulle sørge for dette. Det ble ikke tatt forbehold om at pasientene de første årene måtte påregne et dårligere tilbud, eksempelvis som følge av at nytt sykehusbygg i Skien var planlagt med byggestart i 2017.
Nå er Sykehuset Telemark under granskning av fylkeslegen etter to dødsfall som kan ha sammenheng med overfylte sykehus og fylkeslegen har uttalt at det er fare for at pasienttilbudet ikke er forsvarlig. Belegget har over lengre tid i følge NRK Telemark vært over 120 prosent.
På spørsmål i spørretimen 11.11 svarte ministeren på spørsmål fra undertegnende om situasjonen i Telemark at utviklingsplanen blir fulgt og: "jeg tror representanten forstår at en ikke kan bygge nye bygg på et år".
Statsråden sa i samme ordveksling, denne gangen om grense for pasientbelegg der undertegnende har foreslått en forsvarlighetsgrense på 85 %, at det er stor enighet om at det å ha for høyt belegg, spesielt på avdelinger som behandler kritiske pasienter, går ut over pasientsikkerhet og kvalitet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Sykehuset Telemark erkjenner at de i lengre tid har hatt utfordringer med høyt belegg på flere sengeposter. Sykehuset Telemark mener imidlertid at utfordringene med høyt belegg har hatt flere årsaker som ikke har sammenheng med omstillingene og flytting av senger fra Kragerø og Rjukan.
Sykehuset opplyser at de har satt i verk en rekke tiltak for å avhjelpe situasjonen. De vil blant annet oppjustere antallet senger på avdelinger som har hatt overbelegg over tid. Sykehuset Telemark opplyser at de nå følger nøye med på beleggsituasjonen med tanke på om de iverksatte tiltakene har tilstrekkelig effekt.
Det er også satt i verk tiltak som følge av de pågående tilsynssakene, som bl.a. har vist at det har vært svikt i melderutinene.
Jeg er for øvrig enig med representanten Toppe om at det å ha for høyt belegg, spesielt på avdelinger som behandler kritisk syke pasienter, kan gå ut over pasientsikkerhet og kvalitet, og derfor følger jeg også opp helseforetakene spesielt på dette.