Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:222 (2015-2016)
Innlevert: 17.11.2015
Sendt: 18.11.2015
Besvart: 25.11.2015 av finansminister Siv Jensen

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I en artikkel i Dagens Næringsliv 17.11.2015 vises det til at de totale forvalterkostnadene på eiendomsinvesteringene i SPU beløper seg til nærmere 2,8 mrd. kroner, ti ganger så mye som det opplyses om i Meld. St. 21 (2014-2015).
Hvilken kjennskap har finansministeren hatt til utviklingen i det helhetlige kostnadsbildet av eiendomsforvaltningen, og hvilke grep vil hun ta for å tydeliggjøre de totale forvaltningskostnadene i fremtidige meldinger til Stortinget?

Begrunnelse

I Meld. St. 21 (2014-2015) «Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014» fremkommer det at drifts- og administrasjonskostnader i datterselskaper som er opprettet i forbindelse med eiendomsinvesteringene i 2014 utgjorde 83 mill. kroner. I tråd med regnskapsreglene som er fastsatt for Norges Bank, trekkes disse kostnadene fra avkastningen i eiendomsporteføljen og belastes ikke forvaltningskostnadene. DN synliggjør i sin artikkel kostnadene for perioden 2011 til Q3 2015, og viser samtidig de omfattende kostnadene til eksterne forvaltere, som honoreres for å bistå i forvaltningen, og transaksjonskostnadene. Artikkelen synliggjør at de totale forvaltningskostnadene er langt mer omfattende enn det Stortinget har blitt informert om i de årlige meldingene om forvaltningen av Statens Pensjonsfond Utland. Artikkelen løfter også problemstillingen om hvordan utviklingen av disse kostnadene har vert over tid og er forventet å utvikle seg i tiden fremover.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Finansdepartementet er opptatt av åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (SPU). I tråd med Stortingets behandling av Meld. St. 21 (2014 – 2015) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2014 (fondsmeldingen 2014) arbeider departementet med å fastsette mer detaljerte rapporteringskrav til Norges Banks forvaltning av SPU. Det legges opp til at nye rapporteringskrav vil bli fastsatt før årsskriftet. Stortinget vil bli orientert om endringene i fondsmeldingen for 2015 som legges fram våren 2016.
Finansdepartementet deler ikke framstillingen i oppslaget i Dagens Næringsliv om at Stortinget ikke er informert om utviklingen i de relevante kostnadene i eiendomsforvaltningen. Forvaltningskostnadene til Norges Bank, utviklingen i disse, samt transaksjonskostnadene i de unoterte eiendomsinvesteringene, blir årlig lagt fram for Stortinget i fondsmeldingene. I oppslaget i Dagens Næringsliv blandes derimot forvaltningskostnader og transaksjonskostnader sammen med kostnader ved å drifte bygningene som SPU eier.
Forvaltningskostnader innen eiendom inkluderer blant annet Norges Banks driftskostnader ved å vurdere hvilke eiendommer som skal kjøpes eller selges, risikohåndtering, regnskapsføring og administrasjon av den samlede eiendomsporteføljen og offentlig rapportering. Forvaltningskostnadene ved eiendomsinvesteringer i SPU inngår i kostnadene som Norges Bank får dekket innenfor en ramme som for tiden er ni basispunkter (0,09 pst.) av forvaltet kapital. De samlede forvaltningskostnadene for forvaltningen av SPU rapporteres årlig til Stortinget i fondsmeldingen, jf. side 77 i fondsmeldingen for 2014. I de siste års meldinger er det framhevet at de samlede forvaltningskostnadene har økt blant annet som følge av at flere personer er ansatt innen eiendomsforvaltningen.
I forvaltningen av de unoterte eiendomsinvesteringene har Norges Bank valgt å opprette flere datterselskaper. Kostnadene ved å drive disse datterselskapene trekkes i tråd med regnskapsforskriften som er fastsatt for Norges Bank fra ved beregningen av avkastningen for de unoterte eiendomsinvesteringene. Departementet har likevel valgt å ta med disse kostnadene når en vurderer om kostnadene i Norges Bank er innenfor kostnadsrammen. Det rapporteres derfor særskilt om disse kostnadene til Stortinget i fondsmeldingen. I 2014 utgjorde disse driftskostnadene 83 mill. kroner, jf. side 78 i fondsmeldingen for 2014.
Ved kjøp eller salg av aksjer, obligasjoner eller eiendom vil det oppstå transaksjonskostnader. Både i aksje-, obligasjons- og eiendomsporteføljen trekkes disse kostnadene fra ved beregning av avkastningen. Transaksjonskostnadene ved kjøp av eiendom består blant annet av skatter og avgifter samt betaling til Norges Banks eksterne rådgivere i forbindelse med gjennomføring av transaksjonene. Disse kostnadene må forventes å være betydelige i perioder hvor det gjennomføres mange og store eiendomshandler. I de siste års fondsmeldinger er det redegjort for bidraget transaksjonskostnader har gitt til avkastningen av de unoterte eiendomsinvesteringene. I 2014 reduserte transaksjonskostnadene avkastningen av de unoterte eiendomsinvesteringene med 0,8 prosentenheter, jf. side 68 i fondsmeldingen for 2014. I 2013 var tilsvarende tall 0,4 prosentenheter, jf. side 65 i fondsmeldingen for 2013. Det er altså ikke riktig at Stortinget ikke er informert om disse kostnadene.
Driftskostnader er kostnader en virksomhet har for å gjennomføre den ordinære driften. Selskapene i SPUs aksjeportefølje og noterte eiendomsselskaper i eiendomsporteføljen har driftskostnader, og det er også driftskostnader ved utleie og drift av eiendommene som SPU eier direkte. Ved utleie og drift av eiendommer består driftskostnadene blant annet av kostnader ved å finne nye leietakere, fakturering av husleie, IT-kostnader og administrasjon. Norges Bank har ikke bygget opp en administrasjon for å håndtere disse driftsoppgavene, og betaler derfor eksterne byggforvaltere for å utføre disse tjenestene, i hovedsak partnerne som fondet eier bygningene sammen med. Dette er med andre ord ikke kostnader ved å investere i eiendom, men kostnader ved å drifte og utvikle eiendommene etter at de er kjøpt og med sikte på høyest mulig verdiutvikling. Det er disse kostnadene DN omtaler som honorarer til eksterne eiendomsforvaltere.
Hoveddelen av SPU er investert i noterte aksjer. Departementet rapporterer ikke særskilt til Stortinget om driftskostnadene i selskaper SPU eier noterte aksjer i, men driftskostnadene er reflektert i markedsverdien av selskapene og dermed i avkastningen av aksjeinvesteringene. Det samme er tilfellet for de noterte eiendomsselskapene som SPU er investert i. I likhet med andre noterte selskaper er det ikke naturlig å rapportere om driftskostnadene i noterte eiendomsselskaper. Rapportering av driftskostnader for enkelte investeringer, men ikke for andre, ville kunne gi et feilaktig bilde av kostnadene ved de ulike investeringene.
Etter departementets vurdering er det sentrale målet for forvaltningen, inklusive eiendomsforvaltningen, å oppnå høyest mulig avkastning etter kostnader innenfor et moderat risikonivå. For de unoterte eiendomsinvesteringene rapporteres derfor netto avkastning etter fratrekk for driftskostnader til Stortinget. Norges Bank rapporter imidlertid mer utfyllende om kostnadene ved eiendomsforvaltningen i bankens offentlige rapporter om forvaltningen av SPU. Departementet vil komme nærmere tilbake til resultater og kostnader innenfor eiendomsforvaltningen i fondsmeldingen som legges fram til våren.