Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:266 (2015-2016)
Innlevert: 26.11.2015
Sendt: 27.11.2015
Besvart: 04.12.2015 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Vil forsvarsministeren sørge for at Stortinget gjøres kjent med det totale kostnadsbildet i forbindelse med Forsvarssjefens forslag, der også de alternative kostnadene ved å bygge opp ny kapasitet og bygningsmasse kommer frem?

Begrunnelse

I forsvarsjefens Fagmilitære råd foreslås det betydelige endringer. Enkelte kapasiteter foreslås nedlagt eller flyttet, begrunnet i forsvarsfaglige eller i behovet for innsparinger.
Med erfaring fra tidligere års strukturendringer i Forsvaret, kan det stilles spørsmål ved hvorvidt flytting av kapasiteter og avdelinger vil gi ønsket økonomisk gevinst. Det fremlagte FMR inkluderer ikke et komplett omstillingsregnskap. Økonomiske innsparinger er i stor grad synliggjort, men ikke alternative kostnader ved å flytte kapasiteter.
Når Stortinget skal fatte vedtak om neste langtidsplan er det avgjørende å ha oversikt over hele kostnadsbildet. Det er ikke utelukkende en besparelse i å legge ned eller flytte baser eller materiell, men også en alternativ kostnad ved å bygge opp kapasitet i form av bygningsmasse, tilpasse areal etc. andre steder. To eksempler på dette er Alliert treningssenter og 339-skvadronen, der en flytting potensielt gir store kostnader.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Som Stortinget tidligere er informert om, bl.a. i Prop. 1 S (2015-2016), tar regjeringen sikte på å legge frem en ny langtidsplan for Stortinget våren 2016. Regjeringen vil i denne fremme forslag om en helhetlig plan for forsvarssektorens utvikling, som presenterer langsiktige forsvarspolitiske mål, oppgaver og ambisjonsnivå for forsvarssektoren, samt angir fremtidig innretning av Forsvaret med tilhørende økonomiske og strukturelle rammer. Kombinasjonen av endringer i omverdenen, utfordringer knyttet til Forsvarets operative evne, vår evne til å utnytte ny teknologi og stramme økonomiske rammer, gir oss et krevende utgangspunkt. Det er derfor nødvendig med en bred gjennomgang av forsvarssektoren og å se på behovet for potensielt omfattende endringer.
I tillegg til det fagmilitære rådet, som representanten Henriksen viser til i spørsmålet, har regjeringen også fått en rekke andre viktige innspill, herunder anbefalinger fra Ekspertgruppen for Forsvaret av Norge, McKinseys rapport med foreslåtte tiltak for å redusere kostnader, NSMs sikkerhetsfaglige råd og rapport fra Vernepliktutvalget. Alle disse rådene og innspillene er offentliggjort, og vil inngå inn i grunnlaget for arbeidet med den nye langtidsplanen.
Jeg er opptatt av at Stortinget skal ha et robust grunnlag for de avveininger som er nødvendig å gjøre knyttet til den videre utviklingen av Forsvaret. For å kvalitetssikre de økonomiske forutsetningene, som ligger til grunn for de anbefalte tiltakene i det fagmilitære rådet, foretar Forsvarsdepartementet nå en gjennomgang av metodisk tilnærming, forutsetninger, datagrunnlag, konsekvensvurdering og usikkerhetshåndtering benyttet i beregningene. Resultatet av denne gjennomgangen vil, sammen med flere ulike pågående vurderinger i regi av Forsvarsdepartementet, utgjøre grunnlaget for de tiltakene regjeringen vil fremme i den kommende langtidsplanen. I tillegg vil det med bistand fra ekstern konsulentstøtte bli gjennomført distriktspolitiske konsekvensvurderinger. Grunnlaget for regjeringens forslag vil være tilgjengelig for Stortinget under behandlingen av langtidsplanen.
Jeg vil avslutningsvis vise til at regjeringen er opptatt av en bred, offentlig debatt om temaene som skal behandles i den kommende langtidsplanen og om utfordringene vi står overfor. Jeg har i den anledning 16. og 17. november 2015 gjennomført dialogmøter bl.a. med berørte kommuner og fylkeskommuner for å få deres innspill og synspunkter til langtidsplanen som er under utarbeidelse.