Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:303 (2015-2016)
Innlevert: 04.12.2015
Sendt: 07.12.2015
Besvart: 14.12.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av utslipp fra smoltanlegg som i dag ikke er omfattet av krav til rensing av utslipp, og vurdere å utvide kravene til også å gjelde eldre anlegg?

Begrunnelse

Jeger- og fiskerforbundet har undersøkt utslipp fra smoltanlegg i Hordaland som ikke har krav om rensing. Forbundet mener det er behov for å stille krav om rensing av utslipp også fra eldre smoltanlegg, slik anlegg som er etablert i nyere tid har. Fylkesmannen avviser i NRK Hordaland behovet for å stille slike krav, blant annet begrunnet med at det vil gå utover økonomien til de mindre anleggene.
I utgangspunktet må tiltak som er nødvendige for å minimere negative miljøkonsekvenser inngå som en naturlig del av kostnadsanalysen til enhver virksomhet. Det kan være forskjellige tiltak som bør innføres for å bedre situasjonen på forskjellige anlegg, men dersom virksomheten blir ulønnsom på grunn av kostnader til for eksempel rensing av utslipp, har virksomheten heller ikke livets rett.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Det er fylkesmannen som har myndighet etter forurensningsloven til å stille krav til akvakulturanlegg, herunder settefiskanlegg. Settefiskanleggene skiller seg fra matfiskanlegg ved at de har utslippsledning, og fylkesmannen kan dermed stille krav til rensing. Det er en vurdering av hva vannforekomsten tåler som ligger til grunn for rensekravene. Det er fylkesmennene som vurderer om det er behov for å endre eldre tillatelser for settefiskanlegg etter en vurdering av forurensningssituasjonen og andre forhold i den enkelte sak.
Jeg har fått opplyst fra Miljødirektoratet at det de siste årene i økende grad blir stilt rensekrav til settefiskanlegg på grunn av størrelse og omsøkt produksjon, men at det fortsatt finnes noen settefiskanlegg som ikke har krav til rensing og oppsamling av slam.
På dette området søkes det jevnlig om endringer eller utvidelser av anlegg slik at utslippstillatelser på den måten blir oppdatert fortløpende. Fylkesmannen vil også kunne gripe inn dersom forurensningssituasjonen endrer seg på en uheldig måte.
Miljødirektoratet følger opp fylkesmennenes arbeid på dette området og vurderer løpende behovet for ytterligere tiltak.