Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:310 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 11.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Arild Grande (A)

Spørsmål

Arild Grande (A): Hva gjør justis- og beredskapsministeren for å forsikre seg om at det blir bedre stabilitet i nødnettet, hva gjøres for å sikre beredskapen i situasjoner hvor nødnettet faller ut, og hvem har ansvar for å sikre at alle relevante aktører i en slik situasjon blir informert?

Begrunnelse

Natt til mandag 7. desember falt nødnettet ut i Lierne og Røyrvik for tredje gang denne høsten. Bakgrunnen var et strømbrudd. Også i Steinkjer har nødnettet vært nede over flere døgn denne høsten. I Lierne fikk brannvesenet raskt informasjon, men lege ble ikke informert før dagen etter at nødnettet falt ut.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Nødnett er et robust nett og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) opplyser at nettet har en «oppetid» på ca. 99,95 %. Nettet er bygget med høy grad av redundans og andre robusthetstiltak som reservestrøm. I tråd med Stortingets føringer er Nødnett basert på eksisterende infrastruktur for tele- og strømlinjer. Robustheten i de leide linjene er varierende. Det jobbes kontinuerlig med å få oversikt over og utbedre sårbarheter i den nasjonale telekommunikasjonsinfrastrukturen som berører Nødnett. På tross av at Nødnett er mer robust enn andre kommersielle nett, vil utfall kunne skje også i Nødnett
Nødnett er godkjent av DNK og nødetatene for bruk i alle landets politidistrikter, og det er nå tatt i bruk i alle distrikter. Ved godkjenningstidspunktet har det vært kjent at det har vært enkelte utestående leveranser fra leverandør. I en oppstartfase mangler ca. 30 av totalt 2050 basestasjoner. Et fåtall stasjoner har midlertidige generatorløsninger i påvente av leveranser av fast strøm. Noen få basestasjoner har foreløpig kun én linje inn, og mangler dermed redundans ved et eventuelt utfall av linjen. Dette gir noe økt sårbarhet i enkelte områder inntil disse leveransene er på plass.
DNK opplyser at det har vært et uvanlig høyt antall utfall i deler av Nord-Trøndelag, og at dette skyldes en kombinasjon av faktorene beskrevet over. DNK opplyser videre at det er stor oppmerksomhet knyttet til å sikre rask feilretting, samt å sikre permanente løsninger der hvor disse ennå ikke er på plass.
Det er imidlertid viktig at nødetatene og andre brukere av Nødnett planlegger for, og øver på beredskap, også ved utfall av nettet og har egne rutiner for mulige feilsituasjoner. Dette er brukernes eget ansvar. Nødnett er bygget med en teknologi som gir muligheter for kommunikasjon lokalt dersom det ikke oppnås kontakt med resten av nettet.
Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral, og det er landsdekkende avtaler om kort utrykningstid for retting av feil. Driftssentralen varsler etatenes egne driftsorganisasjoner ved hendelser i nettet, som igjen varsler berørte kontrollrom og brukere. DNK opplyser at de skal gjennomgå rutinene for informasjonsdeling ved tekniske utfall med etatenes driftsorganisasjoner, for å sikre at nødvendig informasjon når fram til sluttbrukerne i Nødnett.