Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:311 (2015-2016)
Innlevert: 08.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 17.12.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): Opplæringsloven bestemmer at alle barn som oppholder seg her i landet i mer enn tre måneder, har rett til skoletilbud. Utdanningsdirektoratet sier at kommunene har plikt til å gi fullverdig skoletilbud til barn i asylmottak og transittmottak som er etablert i kommunene. Direktoratet sier at dette gjelder allerede ved ankomst siden det tar mer enn tre måneder å behandle asylsøknader.
Vil statsråden bekrefte denne forståelsen av lovverket og er dette også forstått av UDI som kan etablere mottak uten kommunal medvirkning?

Begrunnelse

I kommunikasjon med Holtålen kommune som har fått etablert et transittmottak, sier Utdanningsdirektoratet at kommunen er ansvarlig for å oppfylle opplæringslovens bestemmelser om at alle barn har rett til et fullverdig skoletilbud. Direktoratet sier at siden det vil ta mer enn tre måneder å behandle asylsøknader, har barn i opplæringspliktig alder rett til opplæring når de kommer til landet, fra dag én.
Etablering av transittmottak skjer uten kommunal medvirkning. Kommunene skal varsles, men kan ikke motsette seg etablering. Beboere på transittmottak skal være der en kort periode før de blir bosatt på ordinære asylmottak. Holtålen kommunene har likevel fått tilbakemelding fra Utdanningsdirektoratet at de har plikt til å tilby opplæring til barn som blir midlertidig bosatt i transittmottaket. Dette betyr at kommunene pålegges å ha skoleplass og undervisningskapasitet til et ukjent antall elever for en periode av ukjent varighet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ga 27. november en midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak som åpner for raskere etablering av mottak. Kommunene har også gjennom tidligere forskrifter hatt liten innvirkning på etablering av mottak, og deres innvirkning er ytterligere redusert gjennom ny forskrift.
Det er bred politisk enighet om behovet for å få etablert økt mottakskapasitet for asylsøkere. Det er likeledes bred forståelse for at kommunene skal tilby tjenester til de som bosettes på mottakene, men dette forutsetter at det er tid og økonomi til å etablere nødvendig kapasitet på f.eks. skole- og helseområdet. Utdanningsdirektoratets forståelse av hvordan opplæringsloven skal tolkes, stiller kommunene overfor en oppgave som det for de fleste vil være umulig å etterleve i praksis. Etter min mening bør det gis unntaksbestemmelser fra opplæringsloven for barn som er plassert i transittmottak. Det er derfor behov for å få statsrådens vurdering av kravene som stilles.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Etter opplæringsloven har barn i grunnskolealder rett til opplæring fra det tidspunkt det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. Kommunene har ansvaret for å oppfylle barnas rett til grunnskoleopplæring.
Transittmottak er et første oppholdssted for nyankomne som søker asyl. I en del tilfeller er det ikke avklart om det er sannsynlig at barna skal være i Norge i mer enn tre måneder på dette tidspunktet. Oppholdet skal normalt være kort, fra få dager til noen uker. Barn som oppholder seg i transittmottak meldes derfor ikke til kommunen.
Med større tilstrømming av asylsøkere, vil saksbehandlingstiden for asylsaker bli lenger og det er sannsynlig at de aller fleste asylsøkende barn vil bli værende i Norge i over tre måneder. Oppholdet i transittmottak er ment å være kort og midlertidig. For å ivareta barns rett til opplæring er det viktig at barn i skolealder raskt overføres til ordinære mottak. Utlendingsmyndighetene skal arbeide med å få barnefamilier ut av transittmottak og over i ordinære mottak så raskt som mulig. Med bakgrunn i dette mener jeg at det ikke er hensiktsmessig å endre praksisen i transittmottak slik forholdene er i dag.
Når det gjelder akuttmottak, er det mer usikkert hvor langvarig oppholdet for asylsøkere blir i disse. Jeg har derfor henvendt meg særskilt til utlendingsmyndighetene for å gjøre oppmerksom på at barn i grunnskolealder som oppholder seg i akuttmottak, skal rapporteres til kommunen så raskt som mulig. Kommunen vil da ha den nødvendige informasjonen for å oppfylle sin plikt til å gi opplæring til disse barna.
Jeg har forståelse for at det kan være utfordrende for enkelte kommuner å gi opplæring til barn som oppholder seg i mottak i den ekstraordinære situasjonen vi er i. Regjeringen arbeider med flere tiltak for å bidra til å løse noen av problemene med manglende kapasitet og kompetanse knyttet til opplæring for asylsøkende barn. Blant annet arbeides det med en løsning for å registrere tilgjengelige lærere som ønsker å bidra, slik det også er gjort for helsearbeidere. Vi ser også på hvordan vi kan gjøre tilgjengelig gode, nettbaserte læringsressurser på flere språk for den første opplæringen av disse elevene. I tillegg vurderer vi målrettede kompetansehevingstiltak.
Jeg vil følge utviklingen tett fremover og løpende vurdere behovet for nye tiltak slik at barns rett til opplæring blir oppfylt.