Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:320 (2015-2016)
Innlevert: 09.12.2015
Sendt: 09.12.2015
Besvart: 16.12.2015 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Etter sentraliseringen av myndighet til å skrive ut politiattester meldes det om svært lang saksbehandlingstid. Dette skaper store problemer for mange av de som søker om politiattester.
Hvilken plan har statsråden for å få bort den lange saksbehandlingstiden for utstedelse av politiattest?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Utstedelse av politiattest skjer som kjent ved Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester som er lokalisert i Vardø og underlagt Østfinnmark politidistrikt. Det har de senere år vært en økning i antall hjemler for utstedelse av politiattest og i antall søknader, og enheten behandler nå årlig omkring 400 000 søknader om politiattest.
Det følger av politiregisterforskriften § 36-6 at politiattest skal utstedes snarest mulig og senest 14 dager etter at nødvendig dokumentasjon er mottatt. Jeg er kjent med at saksbehandlingstiden dessverre har vært lenger enn den fastsatte fristen den senere tiden, blant annet på grunn av tekniske problemer og svært mange søknader. Dette er en svært uheldig situasjon som påvirker mange ulike grupper i samfunnet. Det arbeides derfor kontinuerlig for å få ned saksbehandlingstiden.
Politidirektoratet har opplyst at det er satt i verk flere tiltak for å bedre situasjonen, blant annet er det satt inn ekstra personell både på saksbehandlingssiden og på sentralbordet. Det har også vært ekstra overtidsinnsats de siste ukene. Videre er det gjort tekniske utbedringer i saksbehandlingssystemet for utstedelse av politiattest. Politidirektoratet vurderer løpende ytterligere tiltak både på kort og lang sikt for å få saksbehandlingstiden ned til 14 dager.