Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:333 (2015-2016)
Innlevert: 10.12.2015
Sendt: 10.12.2015
Besvart: 18.12.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Helsevesenet oppdager i dag kun en brøkdel av barn utsatt for vold og overgrep. I Barnehusene blir i snitt bare 13 % av barn medisinsk undersøkt av lege. I oppdragsdokumentet til helseforetakene skal de i 2015 etablere stillinger som sosialpediatere i barneavdelinger der det er Barnehus, og øke kompetansen i barneavdelinger der det ikke er Barnehus i opptaksområde.
Har foretakene nådd målene, hvis ikke, hvilke tiltak vil ministeren iverksette for å øke barns rettsikkerhet og sikre at de får rett helsehjelp?

Begrunnelse

FNs barnekonvensjon artikkel 19 gir barn rett til beskyttelse mot vold, og pålegger staten å iverksette tiltak for å sikre barn adekvat oppfølging.
Vold og overgrep mot barn er et alvorlig folkehelseproblem.
Medisinske undersøkelser av barn som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep er krevende. Legen må ha kunnskap til å skille mellom blåmerker og skader oppstått ved normal lek og ved mishandling, og vite om funn i barns underliv er normalvarianter eller skader etter seksuelle overgrep. Legen må også ha spesiell kompetanse på å snakke med volds- og overgrepsutsatte barn, sporsikring, utforming av rettsmedisinske journaler samt samarbeid med politi og påtalemyndighet. Sikring av sentrale bevis er avhengig av at den rettsmedisinske undersøkelsen skjer i løpet av noen få døgn etter at vold eller overgrep har funnet sted.
Sosialpediater er barneleger med spesialkompetanse på klinisk rettsmedisin på barn.
Mangel på sosialpediatere gjør at vi ikke fanger opp barn utsatt for vold og overgrep. Kapasitetsproblemene fører i tillegg til at politiet i flere politidistrikt har problemer med å få utført rettsmedisinske undersøkelser, noe som er svært alvorlig for barns rettsikkerhet. Det trengs pediatere til både de akutte undersøkelsene som gjøres på sykehus, og til de planlagte undersøkelsene som politiet begjærer på barnehusene.
Det er i følge skriv fra Helsedirektoratet datert 29.08.2014, vel kjent at helsevesenet bare oppdager en brøkdel av barn utsatt for vold og overgrep. Årsaken synes å være mangel på kompetanse og erfaring hos helsearbeidere i både primær- og spesialisthelsetjenesten. I Barnehusene blir et fåtall barn medisinsk undersøkt av lege (gjennomsnitt 13 %). Dette fører til at utredninger ikke blir iverksatt, manglende bevissikring og redusert mulighet til å oppdage behov for etterbehandling.
Helseministeren har fulgt dette opp i oppdragsdokumentet til helseforetakene under Kap 4.- Kvalitet og pasientsikkerhet, der ett av målene for 2015 er følgende:

"Etablert kombinerte stillinger som sosialpediatere med arbeidssted både i Statens Barnehus og barneavdeling, og avsatt ressurser til sosialpediatrisk virksomhet i barneavdelinger som ikke har Statens Barnehus i sitt opptaksområde."

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er viktig at helsetjenesten i større grad enn i dag kan fange opp barn utsatt for vold og overgrep, og tjenesten må bli bedre når det gjelder undersøkelser og oppfølging av disse barna. For å få til dette må vi ha flere barneleger med kompetanse på dette området, men vi trenger også annet helsepersonell med denne kompetansen. Oppdraget som ble gitt til de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2015 om å etablere sosialpediatriske stillinger og avsette ressurser til sosialpediatrisk virksomhet er et klart signal om at dette skal prioriteres i helseforetakene.
En tilbakemelding fra de regionale helseforetakene i høst viser at det er etablert stillinger som sosialpediatere ved flere sykehus i regionen, og at flere sykehus har etablert tverrfaglige sosialpediatriske team. Det mangler imidlertid fortsatt stillinger flere steder. Jeg vil derfor følge opp helse- og omsorgskomiteens innstilling 11 S (2015-2016) ved å stille et nytt krav til de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentet for 2016 om at det skal være ansatt sosialpediatere i alle barneavdelinger og at alle overgrepsutsatte barn som avhøres ved Statens barnehus skal tilbys medisinsk undersøkelse.