Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:347 (2015-2016)
Innlevert: 12.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Et av Norges største industriprosjekter, Johan Sverdrup, er under utbygging, og vil få store ringvirkninger.
Kan statsråden informere om status på utviklingen i prosjektet, om kostnader og utvikling på fremdrift følger tidligere plan, og kan statsråden bekrefte at konseptvalg for fase 2 tas 4. kvartal 2015 som planlagt og at det kun er utbyggingskonsepter som sikrer forsyning av kraft fra land til øvrige installasjoner på Utsirahøyden innen 2022 som utredes?

Begrunnelse

Produkssjonstart fase 1 skal etter planen være i 2019. Totalkostnad bare for fase 1 ble anslått til 117 mrd. kroner, men ting tyder på at prisen kan bli vesentlig lavere. Sverdrup-feltet skal bli forsynt med kraft fra land fra produksjonsstart, og en områdeløsning for kraft fra land skal etableres senest i 2022, og konseptvalg for fase 2 er varslet 4. kvartal 2015.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Utbyggingen av Sverdrup-feltets første byggetrinn ble forelagt Stortinget våren 2015 gjennom Prop. 114 S (2014-2015). I proposisjonen omtales også framtidige byggetrinn, herunder fire konsepter for videreutvikling av feltet. I andre byggetrinn planlegges det å utvide prosesskapasiteten. I tillegg vil flere brønner bores fra feltsenteret, og produksjonen fra ett eller flere områder utenfor det sentrale området vil bli knyttet opp til feltsenteret.
Operatøren Statoil opplyste i oktober 2015 at kostnadsestimatene for Sverdrup-utbyggingens første byggetrinn er redusert med om lag 7 pst. i forhold til estimatet fra plan for utbygging og drift (PUD) av første byggetrinn.
Rettighetshaverne arbeider videre med ulike konsepter for andre byggetrinn av Sverdrup-utbyggingen. Planen er fortsatt å ta beslutning om videreføring i 2016, og investeringsbeslutning samt innlevering av PUD på slutten av 2017.
Alle utbyggingskonsepter for andre byggetrinn som rettighetshaverne vurderer, inkluderer etablering av en områdeløsning for kraft fra land innen 2022.