Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:348 (2015-2016)
Innlevert: 12.12.2015
Sendt: 14.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av olje- og energiminister Tord Lien

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Hvilket arbeid er gjort for å enes om kostnadsfordeling mellom de ulike lisensene på Utsirahøyden når områdeløsningen for kraft fra land kommer, og hvordan følger myndighetene opp dette arbeidet, og blir forsyning av Sleipner, Gudrun eller andre installasjoner i området vurdert i forbindelse med områdeløsningen på Utsirahøyden, og finnes det evt. underlag som vurderer disse mulighetene?

Begrunnelse

I Innst. 237 S (2013-2014) skriver komiteen: "Komiteen viser til at det er stilt vilkår ved godkjennelse av plan for utbygging og drift for Grieg-, Aasen- og Krog-feltene om at de skal være med og dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene knyttet til en samordnet kraft fra land-løsning for den sørlige delen av Utsirahøyden. Komiteen viser videre til at Olje- og energidepartementet kan fastsette vilkår for bruk av innretninger på norsk sokkel. Komiteen legger til grunn at departementet sørger for at eventuelle kommersielle uenigheter blant de involverte selskapene ikke hindrer etablering av samordnet kraft fra land-løsning til disse feltene. Komiteen ber om at disse forholdene avklares i stortingsproposisjonen om første byggetrinn for Sverdrup-funnet, som planlegges lagt frem for Stortinget våren 2015."
Ptil (Petroleumstilsynet) påpekte utfordringer knyttet til nødkraftløsningen på Gudrun, og når Utsirahøyden får områdeløsning vil det være mulig å koble sammen Gudrun og da også Sleipner til kraft fra land. Det vil styrke nødkraftløsningen, bidra til kutt i klimagassutslipp og bedre redundans.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I henhold til vilkår stilt ved godkjennelsen av utbyggingsplanene for første byggetrinn av Sverdrup-feltet, jf. Innst. 382 S (2014-2015), arbeider rettighetshaverne på Sverdrup-feltet med senest i 2022 å etablere en områdeløsning for kraft fra land som skal dekke hele kraftbehovet til feltene Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog. Andre eksisterende felt inngår ikke i dette arbeidet.
I forbindelse med plan for utbygging og drift for Sverdrup la rettighetshaverne i Sverdrup fram en plan for håndtering av kommersielle forhold, inkludert en timeplan for deling av kraftprofiler og tekniske data, gjennomføring av studier og forhandlinger. Deres plan ble omtalt og behandlet i Prop 114 S (2014-2015).
Olje- og energidepartementet følger opp rettighetshavernes arbeid og vil årlig orientere Stortinget om status og framdrift for arbeidet med senest i 2022 å etablere en områdeløsning for kraft fra land til Sverdrup, Grieg, Aasen og Krog, jf. Prop 114 S (2014-2015) og Prop 1 S (2015-2016) for Olje- og energidepartementet.
De høye utslippskostnadene som aktiviteten på norsk sokkel står overfor gjennom CO2-avgift og kvoteplikt gjør at rettighetshaverne har sterke insentiver til løpende å vurdere mulighetene for tiltak for å redusere utslipp til luft. Kraft fra land som energiløsning vurderes alltid for nye felt og ved større ombygginger av eksisterende felt på norsk sokkel.