Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:371 (2015-2016)
Innlevert: 17.12.2015
Sendt: 18.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Svein Roald Hansen (A)

Spørsmål

Svein Roald Hansen (A): Hvilke utgifter må Forsvaret regne med til brann- og beredskapstjenester, vedlikehold av rullebane og tårntjenester i året, om Rygge Sivile Lufthavn legger ned sin virksomhet?

Begrunnelse

Innføringen av flyseteavgift som er vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 har ført til at Ryanair har varslet Rygge Sivile Lufthavn (RSL) om at de vil trekke ut sine basefly fra høsten 2016, om avgiften innføres som planlagt våren 2016.
Skjer det, vil trafikken på RSL bli mer enn halvert, og flyplassens ledelse har varslet at det da ikke vil være økonomisk grunnlag for videre drift og at det vil bli en styrt avvikling fra høsten 2016.
RSL har overtatt ansvaret for brann- og redningstjenesten ved flyplassen fra Forsvaret, inngått leieavtale med Forsvaret om rullebanen og dekker utgiftene til tårntjenesten (Avinor).
Forsvaret har fortsatt Bell-helikoptre stasjonert på Rygge. Hvis forsvarsdepartementet følger opp forsvarssjefens fagmilitære råd, vil antall helikoptre øke. Likeledes er Redningshelikopteret stasjonert ved flyplassen.
Dette innebærer at det fortsatt må være brann- og redningstjeneste og tårntjeneste om den sivile trafikken ved flyplassen opphører.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 18. desember 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Svein Roald Hansen om hvilke årlige utgifter Forsvaret må regne med til brann- og beredskapstjenester, vedlikehold av rullebane og tårntjenester, hvis Rygge Sivile Lufthavn AS (RSL) legger ned sin virksomhet.
Forsvarets konsesjon til å drive lufthavn på Rygge gikk ut 19. november 2014. Samtidig fikk RSL konsesjon og tok over driftsansvaret fra Luftforsvaret for Moss lufthavn, Rygge. RSL har nå ansvaret for å drifte lufthavnen med blant annet brann, rednings- og plasstjenester. Militær flyplassdrift ved Rygge er opphørt og Forsvaret kjøper nødvendige tjenester levert av RSL for å dekke egen flyaktivitet og øvrige operative behov. I 2015 betalte Forsvaret om lag
34 mill. kroner til RSL for denne tjenesten.
Dersom det ikke lenger er kommersielt grunnlag for videre sivil aktivitet, vil det være nødvendig for Forsvaret å få ivaretatt egne behov på annen måte, men ikke i samme skala som for en sivil lufthavn. I dag opererer Luftforsvaret kun helikopter på permanent basis fra Rygge, noe som medfører begrenset behov for rullebane og brann- og redningstjenester. Utover dette vil det i perioder være operative behov for å kunne holde hele eller deler av rullebanen tilgjengelig.
Det er for tidlig å si hvilke kostnader Forsvaret vil få hvis RSL legger ned sin virksomhet. Håndtering av konsesjonen og ulike forpliktelser mellom Forsvaret og RSL vil ta tid å avklare. Omfanget av fremtidig operativ virksomhet på Rygge vil bli vurdert og lagt frem for Stortinget i forbindelse med neste langtidsproposisjon.