Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til ministeren for samordning av EØS-saker og forholdet til EU

Dokument nr. 15:372 (2015-2016)
Innlevert: 17.12.2015
Sendt: 18.12.2015
Rette vedkommende: Kunnskapsministeren
Besvart: 08.01.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Hvordan stiller regjeringen seg til et felles europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger?

Begrunnelse

NOKUT har foreslått at det etableres en felles flernasjonal hurtig godkjenningsprosedyre av utenlandsk kompetanse. På den måten kan flest mulig flyktninger komme raskere inn i arbeid eller studier. Utstedelse av et slikt kvalifikasjonspass kan sikre at flyktninger kan flytte mellom europeiske land uten å måtte gjennomgå nye godkjenningsprosesser.
Forslaget er basert på arven etter Nansen-passet, som Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, har foreslått å gjeninnføre for å håndtere dagens flyktningsituasjon på en bedre måte. En ordning med felles europeisk kvalifikasjonspass er selvsagt mer avgrenset, men bygger på mye av den samme tankegangen, der målet er å etablere et flernasjonalt, kvalitetssikret rammeverk i Europa for godkjenning av flyktningers kompetanse. Utstedelse av kvalifikasjonspass sikrer flyktningene et dokument som kan benyttes på tvers av de europeiske landegrensene.
Å ha ett godkjenningssystem for flyktningers kompetanse i hvert enkelt land, er både ineffektivt og svært ressurskrevende. Dette forslaget har kommet opp fordi det nå er slik at stadig flere flyktninger flytter seg mellom ulike land i Europa.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Spørsmålet besvares av kunnskapsministeren, som ansvarlig statsråd for godkjenning av utenlandsk utdanning.
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har ansvaret for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, og for å informere om utenlandsk utdanning og systemet for godkjenning i Norge. Som en del av dette ansvaret er NOKUT norsk ENIC-NARIC-kontor. ENIC (European Network of Information Centres in the European Region) og NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union) er nettverk av nasjonale kontorer som informerer om godkjenning av utenlandsk utdanning og utdanningssystemer i ulike land. Nettverkene er forankret i Lisboakonvensjonen, en avtale inngått mellom land i UNESCO og Europarådet for å legge til rette for større akademisk mobilitet over landegrensene.
I internasjonal sammenheng har Norge et velfungerende system for generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning, og NOKUT som ansvarlig norsk organ er en ettertraktet samarbeidspartner. Gjennom ENIC-NARIC-nettverket har NOKUT et utstrakt samarbeid med tilsvarende kontor i andre europeiske land. Sammen med UK NARIC, deres britiske søsterorganisasjon, lanserte NOKUT høsten 2015 ideen om et europeisk kvalifikasjonspass for flyktninger. Ideen ble presentert for EU-kommisjonen og Europarådet.
Flyktningers mulighet til å delta i arbeidsmarkedet varierer mellom ulike land, og det er ulikt lovverk og ulik praksis for hvor lang oppholdstillatelse de innvilges og hvilke rettigheter som er knyttet til denne tillatelsen.
Et europeisk kvalifikasjonspass vil, slik det er beskrevet av initiativtakerne, kunne gi informasjonsverdi på tvers av landegrenser, med opplysninger som er lettfattelige for integreringsmyndigheter og arbeidsgivere. Passet vil imidlertid ikke erstatte godkjenningsordningene i de ulike landene. Samtidig forutsetter en slik samordning av informasjon at flyktningers utdanning vurderes etter noen felles kriterier på tvers av europeiske land. Et slikt initiativ bør eventuelt komme fra de europeiske aktørene som har fått dette presentert, og regjeringen har ut over dette ikke vurdert saken.