Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:373 (2015-2016)
Innlevert: 17.12.2015
Sendt: 18.12.2015
Besvart: 07.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Hvem har det operative ansvaret dersom det i dag skulle oppstå flere alvorlige hendelser samtidig i flere politidistrikter?

Begrunnelse

Statsråden var i budsjettdebatten 17.12.2015 tydelig på at han mener det ikke er behov for en nasjonal skalerbar operasjonssentral i Norge. Samtidig avklarte ikke statsråden hvem som operativt skal lede en nasjonal krise med flere alvorlige hendelser som finner sted samtidig i flere politidistrikt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Utgangspunktet er at det er politimesteren i det enkelte politidistrikt som har det operative ansvaret for å håndtere hendelsene i sitt politidistrikt. Det gjelder også ved alvorlige hendelser og dersom det skjer flere alvorlige hendelser parallelt i ett politidistrikt. Dersom det skjer flere alvorlige hendelser som er uavhengig av hverandre i ulike politidistrikt samtidig, er det politimesteren i de aktuelle distriktene som er operativt ansvarlig for håndteringen av hendelsene i eget politidistrikt.
Dersom det skjer flere hendelser som kan ha sammenheng med hverandre, eller det foreligger andre spesielle forhold som for eksempel medfører behov for midlertidig omfordeling av ressurser mellom politidistriktene, er det Politidirektoratet som fatter beslutning om det. Dersom det oppstår en situasjon med behov for felles operativ ledelse for hendelser som omfatter flere politidistrikter, kan politidirektøren overlate ansvaret for ledelsen til én politimester eller sjef for et særorgan. I helt spesielle situasjoner kan politidirektøren selv lede det operative arbeidet.
Det er opprettet et eget døgnbemannet situasjonssenter i Politidirektoratet som sikrer at Politidirektoratet alltid skal være oppdatert dersom alvorlige hendelser skjer og dersom alvorlige hendelser skjer samtidig i flere ulike politidistrikt. Politidirektoratet vil således være godt rustet til å ivareta sin støttefunksjon og koordinerende rolle i slike situasjoner.
Operasjonssentralene i politidistriktene er styrket etter 22. juli-kommisjonens rapport, blant annet for å sikre kapasitet til å kunne håndtere større hendelser.
Operasjonssentralene skal ytterligere forsterkes. Dette arbeidet vil bli fulgt opp som en del av arbeidet med Nærpolitireformen, se Prop 61 LS (2014-2015) Endringer i politiloven (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen) pkt. 12.4.4. S og Meld. St. 13 (2015-2016) Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen pkt. 6.2.
Det vil videre bli bygget opp en beredskapskapasitet ved operasjonssentralene i Oslo politidistrikt og Sør-Vest politidistrikt til å være backup-sentraler og som kan sikre tilleggskapasitet ved større hendelser som utfordrer kapasiteten ved de andre operasjonssentralene, se Meld. St. 13 (2015-2016) Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen pkt. 6.2.
Da 22. juli-kommisjonen i sin tid foreslo en skalerbar nasjonal operasjonssentral var det 27 politidistrikt. Enkelte av disse med en reell bemanning på operasjonssentralen med én operatør i perioder. Nå er det etablert tolv politidistrikt og arbeidet med å redusere antallet operasjonssentraler kombinert med oppbemanning av disse operasjonssentralene gir et annet bilde enn da 22. juli-kommisjonen la frem sine forslag. Dette er omtalt i Meld St. 13 (2015-2016) som Stortinget for tiden har til behandling.