Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:374 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 18.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hva er kostnaden av å omgjøre to uker av fellesdelen i foreldrepengeordningen til hhv. en uke mødre- og en uke fedrekvote?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Den norske foreldrepengeordningen er i dag på totalt 49 uker med full sats, eller 59 uker med redusert sats. Foreldrepengeordningen er tredelt: Mor og far har hver sin kvote, og i tillegg har de en fellesdel de kan fordele mellom seg.
Spørsmålet er forelagt for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet legger til grunn at overføring av en uke fra fellesdelen til mødrekvoten vil ha liten innvirkning på hvordan foreldrene tar ut foreldrepenger. Effekten av forslaget forutsettes derfor å tilsvare det å overføre en uke fra fellesperioden til fedrekvoten.
Ved vurdering av de budsjettmessige konsekvensene av forslaget har Arbeids- og velferdsdirektoratet tatt hensyn til at fedre i gjennomsnitt har et høyere opptjeningsgrunnlag enn mødre. Dette gir isolert sett en merutgift når en flytter en uke fra fellesdelen til fedrekvoten. Samtidig viser erfaringstall fra direktoratet at mange fedre har noe lavere uttak av fedrekvoten.
Samlet sett mener direktoratet at kostnaden for en uke i fellesdelen vil være lik, eller tilnærmet lik, kostnaden for en uke med fedrekvote. Direktoratet mener derfor at forslaget ikke vil ha innvirkning på budsjettet på lengre sikt.
Endringer i lengden på fedrekvoten kan likevel ha innvirkning på budsjettet i ett enkelt år. Dette har sammenheng med at de fleste fedre tar ut fedrekvoten i slutten av foreldrepengeperioden, eller utsetter ukene til et senere tidspunkt. En kan derfor få en innsparing i de første årene etter den foreslåtte omleggingen, som følge av at uttaket av fedrenes foreldrepengedager blir skjøvet frem i tid. På nåværende tidspunkt er imidlertid denne effekten for usikker til å kunne tallfestes.