Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:376 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Hva ville kostnaden være dersom alle foreldre delte foreldrepermisjonen likt, altså lik fordeling av antall uker mellom mor og far?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg legger til grunn at spørsmålet innebærer at halve permisjonstiden er forbeholdt far, og halve permisjonstiden er forbehold mor, og at fellesperioden dermed utgår. Dette vil medføre at fedrekvoten økes fra 10 uker til 23 uker.
Som jeg gjorde rede for i svar til spørsmål nr. 374 til stortingsrepresentant Martin Henriksen, legger Arbeids- og velferdsdirektoratet til grunn at kostnadene for en uke foreldrepermisjon tatt ut av mor vil være lik, eller tilnærmet lik en uke tatt ut av far.
Jeg har forelagt spørsmålet om hva kostnaden vil være å fordele foreldrepermisjonen likt mellom mor og far for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet påpeker at dette vil innebære en stor endring, som kan medføre adferdsendringer som det er vanskelig å forutsi og beregne effekten av. Direktoratet viser til at de fedrene som tar ut fedrekvote i gjennomsnitt tar ut det antallet uker som er forbeholdt far. Tidligere har utvidelse av fedrekvoten ført til at ‘nye uker’ med fedrekvote har blitt tatt ut i samme grad og i samme tempo som resten av fedrekvoten. Direktoratet har imidlertid ingen mulighet for å vite om dette vil være tilfelle dersom fedrekvoten utvides fra 10 til 23 uker.
Dersom en legger til grunn at en utvidelse av fedrekvoten vil føre til at fedres uttak av foreldrepenger øker tilsvarende, og de nye ukene vil bli tatt ut i barnets første leveår, vil en deling av perioden være uten økonomisk effekt ifølge direktoratet.
Direktoratet antar derfor, på meget usikkert grunnlag, at den økonomisk effekten av forslaget vil være liten.