Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:377 (2015-2016)
Innlevert: 18.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 05.01.2016 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva er kostnaden av å øke henholdsvis fedrekvoten med en uke, mødrekvoten med en uke og øke fellesdelen av foreldrepermisjonen med en uke?

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg har forelagt spørsmålet for Arbeids- og velferdsdirektoratet. Direktoratet har beregnet en utvidelse av foreldrepengeperioden med en uke til å koste om lag 350 mill. kroner på helårsbasis når tiltaket får full budsjetteffekt. Direktoratet forutsetter at kostnadene blir tilnærmet de samme for utvidelse av henholdsvis fedrekvoten, mødrekvoten og periodens fellesdel. Jeg viser i denne sammenheng til nærmere forklaring i svar til spørsmål nr. 374 til stortingsrepresentant Martin Henriksen.
Det vil ta noe tid før en endring får full budsjetteffekt. Hvis en skulle innføre rett til en ny uke foreldrepermisjon for barn født etter 1. juli 2016, ville dette ikke ha budsjetteffekt i 2016 fordi foreldrene uansett ville ha rett til å ta ut foreldrepermisjon i de gjenstående månedene av i 2016. I 2017 kan det anslås at merkostnaden ville blitt om lag halvparten av helårseffekten, altså om lag 175 mill. kroner. Full effekt av forslaget ville man derfor først fått i 2018. Denne er altså beregnet til om lag 350 mill. kroner.