Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:389 (2015-2016)
Innlevert: 21.12.2015
Sendt: 21.12.2015
Besvart: 06.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Sett i lys av ny avtale om integrering, er det viktig å få klarhet i hva det innebærer når statsråd Anundsen i replikkutveksling i Stortinget 12. desember 2015 slo fast at botidskravet skal økes til 5 år før permanent opphold gis og samtidig sa at: "vi er svært opptatt av at en skal integreres i det norske samfunnet så raskt som mulig etter at permanent oppholdstillatelse er gitt."
Er det språk, arbeidstrening, bosetting eller arbeid som nå skal utsettes til etter permanent opphold er gitt?

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Til grunn for mitt arbeid som innvandrings- og integreringsminister ligger Regjeringens mål om at alle innvandrere og barna deres skal bruke ressursene sine, bidra til fellesskapet og bli inkludert i sine lokalsamfunn. Dette innebærer at flyktninger raskt skal komme i arbeid eller i utdanning etter at tillatelse er gitt. Jeg vil imidlertid presisere at så lenge en permanent tillatelse ikke er gitt skal flyktningers beskyttelsesbehov vurderes på nytt dersom det er forbedringer i hjemlandet deres.
I begge avtalene som er inngått (18.11 og 16.12.15) mellom Ap, H, Frp, Krf, Sp og V er det enighet om å legge bedre til rette for at personer med rett til opphold kan bidra i samfunnet. Dette vil gjelde personer med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent opphold. Målsettingen er at personer med en slik tillatelse skal bosettes raskt. Det er som innbygger i en kommune den enkelte skal skape seg et liv i Norge. Kommunene i samarbeid med lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner er viktige aktører som skaper rammer slik at den enkelte kan få brukt ressursene sine. Det er, som vi vet, likevel slik at mange får langvarige opphold i mottak. Det er derfor nødvendig å diskutere hvordan tiden i asylmottak kan brukes på en best mulig måte for å bidra til at den enkelte finner seg til rette og kan bidra i det norske samfunnet. Dette er en av mange grunner til at integreringspolitikken må videreutvikles. Regjeringen tar derfor sikte på å legge fram en melding til Stortinget om integreringspolitikken våren 2016.