Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:395 (2015-2016)
Innlevert: 22.12.2015
Sendt: 23.12.2015
Besvart: 08.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Når vil sak om omdanning av AIM Norway til aksjeselskap bli lagt fram for Stortinget, og hvordan vurderer forsvarsministeren at et eventuelt innslag av private interesser på eiersiden kan kunne påvirke foretakets/selskapets muligheter til å delta som samarbeidspartner for leverandøren av de nye redningshelikoptrene?

Begrunnelse

Ifølge presseoppslag ønsker regjeringen å omdanne det statseide foretaket AIM Norway til aksjeselskap.
I et replikkordskifte i budsjettdebatten i Stortinget 10. desember d.å. uttalte forsvarsministeren:

"Det å omdanne AIM fra et statsforetak, som det er nå, og som det ble omdannet til i 2011, til et aksjeselskap er nettopp for å posisjonere selskapet til både å kunne vinne kontrakter og utvikle seg videre. Det er en ikke helt uvanlig måte å gjøre det på for selskaper som står i en konkurransesituasjon som kan være utfordrende, men ikke minst fordi vi også ser behovet for å utvikle selskapet enda mer forretningsmessig, og da er aksjeselskapsmodellen en ganske god modell for det. Vi kommer, som representanten refererte fra oppslaget i Klassekampen, til å komme tilbake til Stortinget med en proposisjon. Dette er jo noe som åpner muligheten for salg, men det er ikke dermed sagt at det blir et salg. Det er en rent forretningsmessig vurdering av hva som er hensiktsmessig, og hva som tjener selskapet."

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 23. desember 2015 med spørsmål fra stortingsrepresentant Sverre Myrli om Aerospace Industrial Maintenance Norway SF (AIM Norway SF) og omdanningen til aksjeselskap.
Forsvarsdepartementet har igangsatt en prosess for å omdanne statsforetaket AIM Norway SF til et aksjeselskap, med sikte på endringer i eierstrukturen. Det planlegges å legge frem for Stortinget en lovproposisjon om omdanning av statsforetaket til aksjeselskap i løpet av vårsesjonen 2016, samtidig som det bes om en fullmakt til å endre eierstrukturen.
Tiltaket er et strategisk eiergrep, som skal bidra til at både selskapet og eier har de nødvendige rammebetingelser for å videreutvikle selskapet. Så lenge AIM Norway SF er organisert som et statsforetak, har ikke Forsvarsdepartementet den nødvendige fleksibiliteten til å tilpasse eierstrukturen til hva som er det beste for selskapet. Dette legger en betydelig restriksjon på Forsvarsdepartementets evne til å utøve sitt eieransvar, herunder blant annet søke samarbeid med strategiske partnere når dette er hensiktsmessig for både selskapet og eier. Et bredere eierskap kan tilføre betydelig og relevant kompetanse nødvendig for å videreutvikle selskapet, samt bidra til synergieffekter med annen relevant forsvarsindustri. Dette er en velprøvd konstellasjon i forsvarsindustrien.
En ny og mer fremtidsrettet eierstruktur kan også være med på å bedre selskapets konkurranseevne i det internasjonale forsvarsmarkedet. Blant annet gjennom tilførsel av ny kompetanse og en større finansiell fleksibilitet til å ta større investeringer i fremtidige forretningsprosjekter. Styret i selskapet støtter også eiers tiltak for å øke selskapets muligheter for å nå sine strategiske mål.
Samtidig er det viktig å understreke at ved eventuelle endringer i eierstrukturen, skal det gjøres grundige vurderinger av både de sikkerhetsmessige og de kommersielle aspektene. Dette for at AIM Norway SF får en best mulig eierstruktur til å videreutvikle selskapet fremover, samtidig som statens interesser blir ivaretatt.