Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til innvandrings- og integreringsministeren

Dokument nr. 15:405 (2015-2016)
Innlevert: 08.01.2016
Sendt: 08.01.2016
Besvart: 12.01.2016 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

Heidi Greni (Sp)

Spørsmål

Heidi Greni (Sp): UDI har bedt Statsbygg om å stoppe salg av en eiendom på Sandane i Gloppen som var aktuell for en større bedriftsetablering på stedet. Eiendommen ble av UDI vurdert som aktuell for mottak for enslige mindreårige, men dette er ikke aktuelt etter at BUFETAT har vurdert lokaliseringen. UDI har likevel ikke gitt sin avklaring.
Kan statsråden medvirke til at UDI får bedre framdrift i sin saksbehandling og sitt samarbeid med lokale myndigheter, slik at denne typen eiendomsomsetning ikke forhindres over lang tid?

Begrunnelse

Statsbygg har en eiendom på 2000 m2 på Sandane i Gloppen som kommunen i samarbeid med Statsbygg har arbeidet med for salg til en næringsaktør. Det er opplyst at næringsetableringen kan gi mellom 75 og 100 nye arbeidsplasser i kommunen.
UDI ba i november om at salget stoppes fordi eiendommen skulle vurderes for etablering av mottak for enslige mindreårige. Etter befaring og vurdering i BUFETAT ble det i desember gitt tilbakemelding om at eiendommen ikke var aktuell for dette formålet.
UDI har i god forståelse med kommunen vurdert andre lokaliseringer på stedet. Disse er det gitt tilbakemelding om at ikke lenger er aktuelle, men det aktuelle næringslokalet er det ikke gitt tilbakemelding om.
Gloppen kommune er redd for at den aktuelle næringsetableringen, som er viktig for lokalsamfunnet, kan bli stoppet som følge av UDIs manglende avklaring.

Sylvi Listhaug (FrP)

Svar

Sylvi Listhaug: Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvaret for opprettelse og drift av asylmottak. Dialog med Statsbygg og andre aktører om mulig bruk av eiendom til asylmottak inngår i dette arbeidet. Jeg forventer at etatene foretar slike vurderinger og avklaringer uten unødige forsinkelser. Regjeringen er opptatt av at samarbeidet mellom UDI, driftsoperatører for mottak og lokale myndigheter skal være godt, og har bedt UDI sørge for dette i sitt arbeid på mottaksfeltet. I den aktuelle saken som representanten viser til har jeg fått opplyst fra UDI at direktoratet har gitt kommunen og Statsbygg tilbakemelding om at UDI ikke vil benytte bygningen til mottaksdrift.