Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:433 (2015-2016)
Innlevert: 14.01.2016
Sendt: 14.01.2016
Besvart: 25.01.2016 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil forsvarsministeren etablere regler hvor det gjøres klart at befal ikke kan beordre unge kvinnelige og mannlige vernepliktige til å bade nakne sammen mot deres vilje?

Begrunnelse

Befalet som beordret en kvinnelig soldat til å bade naken mot sin vilje handlet ikke i strid med Forsvarets regelverk. I et flerkulturelt samfunn, hvor begge kjønn er representert, er det viktig med klare regler for hva som er akseptabelt og ikke. Likevel vil ikke Forsvaret etablere regler på dette området. Assisterende HR-sjef sier til NRK at:

"Eg kan ikkje spekulere på korleis slike saker blir behandla disiplinært i framtida, dei må sjås ut frå situasjonen."

Dette er et politisk spørsmål, hvor jeg ønsker Forsvarsministerens syn.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser også til mitt svar til representanten Huitfeldt på lignende spørsmål 13.november 2014.
La meg først presisere at det ikke er akseptabelt at noen blir tvunget inn i ydmykende situasjoner i Forsvaret, verken kvinner eller menn. Både forsvarssjefen og jeg har uttalt klart at ingen skal tvinges til å bade naken mot sin vilje. Det følger av dette at jeg mener at måten denne konkrete handlingen ble utført på er uakseptabel. Jeg er opptatt av at soldatenes personlige grenser blir ivaretatt, både på øvelser og i daglig tjeneste. Samtidig må soldater, som del av sin utdanning, akseptere at deres komfortsone utfordres der dette er nødvendig, så lenge øvingsmomenter gjennomføres på en etisk forsvarlig måte.
Jeg er opptatt av at både kvinnelige og mannlige soldater skal føle seg velkomne, godt ivaretatt og respektert. Nettopp derfor har jeg en kontinuerlig dialog med Tillitsmannsordningen og Forsvarets arbeidstakerorganisasjoner for blant annet å fange opp eventuelle bekymringsmeldinger.
Jeg tar til etterretning at forsvarssjefen mener at dagens lov- og regelverk er tilstrekkelig. Forsvaret har foretatt en gjennomgang av de direktiver og retningslinjer som regulerer denne type aktivitet. Forsvaret evaluerer og reviderer kontinuerlig sine øvingsdirektiver og retningslinjer, og det normative grunnlaget er integrert i de vurderinger som gjøres.
Forsvaret ila befalet refs, og det var en uavhengig klagenemd som senere opphevet refsen i denne konkrete saken basert blant annet på bevisvurdering. Forsvarssjefen er tydelig på at dagens regelverk ikke er til hinder for at refsen kan ilegges dersom tilsvarende handlinger skulle finne sted i fremtiden. Det vil imidlertid bero på en konkret vurdering i den enkelte sak.
Regler og rutiner er en side ved denne saken. En annen side av saken er at ledere skal utvise godt skjønn og god vurderingsevne i tråd med Forsvarets verdier for å unngå at slike hendelser skjer. Adferd kan ikke detaljreguleres, og en handling vil alltid finne sted i en kontekst og med ulike formål. Forsvaret har identifisert ledelse og organisasjonskultur som et fokusområde når allmenn verneplikt nå er under innføring. Gjennom pilotprosjekter bygger Forsvaret god kompetanse på å lede avdelinger med en jevnere kjønnsbalanse, og på kvinnelige soldater i nye roller. Der lykkes de godt med å skape arbeidsfellesskap hvor både kvinner og menn mestrer tjenesten, trives og motiveres for videre tjeneste. Gjennom lederutdanningen drives veiledning av unge ledere, også for å lede et mangfold blant soldater. Arbeidet med holdninger, etikk og ledelse (HEL) fortsetter i Forsvaret, med vekt på lokale handlingsplaner. Årets soldataksjon - «Gjensidig respekt - et felles ansvar» vektlegger bevisstgjøring omkring mobbing og trakassering. Det foregår forskning på kjønn i Forsvaret, samt på mobbing og trakassering. En veileder for håndtering av saker om mobbing og trakassering er utviklet.
Representanten Huitfeldt er i sin begrunnelse for spørsmålet opptatt av tydelige og eksplisitte rammer for relasjoner mellom kjønnene i et flerkulturelt samfunn. Forsvaret har lang erfaring med soldater som representerer et bredt mangfold. I soldatutdanningen tas det ikke for gitt at alle soldatene har samme referanseramme, og befal som leder soldater tar derfor dette med i opplæringen. Dette er en hovedgrunn til at spesialistkorpset er så viktig; vi trenger gode og erfarne befal som har lang erfaring med å lede soldater.
Det arbeides godt i Forsvaret for å utdanne ledere med godt skjønn og vurderingsevne når det gjelder å tolke reglene. Jeg mener denne saken, som nå ligger nær fem år tilbake i tid, har økt bevisstheten omkring ledelse av mangfold og at Forsvaret dermed står bedre rustet enn før badehendelsen inntraff til å forhindre at slike hendelser skjer igjen.