Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kulturministeren

Dokument nr. 15:438 (2015-2016)
Innlevert: 15.01.2016
Sendt: 15.01.2016
Besvart: 22.01.2016 av kulturminister Linda Hofstad Helleland

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Utredningen av hvordan den kalde krigen best kan dokumenteres og formidles foreligger nå og er oversendt kulturdepartementet. Utredningen konkluderer med at det er et behov for styrking på området og at dette best kanskje i nær tilknytning til Norsk luftfartsmuseum.
Når og på hvilken måte vil statsråden følge opp tilrådningen i utredningen?

Begrunnelse

I Innstillingen fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3) Innst. 14 S (2012–2013), skriver en samlet komite:

«Norsk Luftfartsmuseum.
Komiteen har merket seg det arbeidet som over flere år er nedlagt ved Norsk Luftfartsmuseum i Bodø for å etablere en utstilling om den kalde krigen. Prosjektet «Isfronten» har både militære og sivile dimensjoner; komiteen legger derfor til grunn at dokumentasjon og formidling av dette viktige temaet fra vår nære fortid blir utviklet i et nært samarbeid mellom de samlokaliserte museene, det sivile Norsk Luftfartsmuseum (under Kulturdepartementet) og det militære Luftfartsmuseet, som er en avdeling av Forsvarets museer (under Forsvarsdepartementet). Komiteen er kjent med at det er skissert to alternativer for permanent lokalisering av «Isfronten» – et nybygg i umiddelbar nærhet av det allerede eksisterende museumsbygget eller bruk av Anlegg 96 på Bodø Hovedflystasjon. Komiteen legger til grunn at begge alternativene vurderes i det videre arbeidet for derigjennom å få en best mulig analyse og sammenlikning av museumsfaglige og kostnadsmessige aspekter ved disse planene.»

Blant annet på bakgrunn av dette satte forsvarsdepartementet høsten 2013, i samarbeid med kulturdepartementet, av midler til en ekstern utredning av hvordan kald-krigshistorien best kan ivaretas. Hensikten var å se på ulike alternativer for hvordan historien fra den kalde krigen best kunne dokumenteres og formidles.
Den landsdelen som ble mest berørt under den kalde krigen, var Nord-Norge. Med grense mot Sovjetunionen i øst og Nord-Atlanteren i vest var det uunngåelig. Hele regionen opplevde en kraftig militær utbygging i denne perioden, men også den største velstandsøkningen i vår historie. Dette handler både om vår forsvarshistorie og vår sivile historie. Alle tilgjengelige alternativer skulle gjennomgås, herunder "prosjekt Isfront" i Bodø.
Forsvarsministeren viste i sitt svar på mitt spørsmål i dokument nr. 15:811 (2013-2014)til at en rapport fra en utredning skulle foreligge på nyåret 2015.
Kulturminister Widvey varslet en ny utsettelse i sitt svar på mitt spørsmål av 16. januar 2015 dokument nr. 15:464 (2014-2015), og opplyste at utredningen skulle foreligge 31.desember 2015.

Linda Hofstad Helleland (H)

Svar

Linda Hofstad Helleland: Historien om den kalde krigen har både militære og sivile dimensjoner. Det er også mange kulturminner rundt omkring i landet som dokumenterer historien om den kalde krigen og som bør formidles på en god måte til et bredt publikum. På bakgrunn av dette har involverte departementer – Kulturdepartementet, Forsvarsdepartementet og Klima- og miljødepartementet – initiert en ekstern utredning om dokumentasjons- og formidlingskonsept for historien om Den kalde krigen. Sluttrapport for utredningen ble levert til Kulturdepartementet 22. desember 2015.
I tråd med mandatet har utrederen vurdert de to skisserte lokaliseringsalternativene for prosjektet "Isfronten", utarbeidet av Norsk luftfartsmuseum, samt presentert et tredje alternativ som innebærer mindre investeringskostnader.
Utredningen konkluderer med å anbefale det rimeligste alternativet "som formidler den kalde krigen på en god måte med distribuert formidling rundt om i landet."
Utredningen foreslår at et utvalg av museumsinstitusjoner bør delta i distribuert formidling av den kalde krigen rundt om i landet med Norsk Luftfartsmuseum som nav for koordinering og utvikling av formidlingskonseptet. Det anbefalte alternativet omfatter også et tilbygg til det eksisterende museet i Bodø.
Kulturdepartementet vil nå sende utredningsrapporten på høring til de respektive institusjonene for å få deres uttalelse om prosjektet. Kulturdepartementet vil også drøfte videre oppfølging av prosjektet med Forsvarsdepartementet og Klima- og miljødepartementet.
For øvrig vil Kulturdepartementet komme tilbake til saken på vanlig måte i budsjettsammenheng.