Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:441 (2015-2016)
Innlevert: 15.01.2016
Sendt: 18.01.2016
Besvart: 26.01.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Vil statsråden sikre at Helsedirektoratet sin gjennomgang av LAR-retningslinjene for gravide kan føre til at kontrollert nedtrapping og avrusing i svangerskapet, eller aller helst før svangerskapet, blir eit klarare alternativ, og vil statsråden sikre at det vert prioritert midlar til meir kunnskapsinnhenting når det gjeld LAR-behandling og langtidseffekt for borna?

Begrunnelse

Sterke fagmiljø er i dag kritisk til helsedirektoratet sine retningslinjer for LAR-behandlinga av gravide av di konsekvensane for borna er for store. Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt når det gjeld utviklinga for barn eksponerte for LAR-medisin i svangerskapet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har merket meg at det har vært flere oppslag i media den senere tiden der noen er bekymret for at barn av mødre i LAR fødes med abstinens og at det er for lite kunnskap om utviklingen hos disse barna. Jeg er enig i at det er behov for å få mer kunnskap om utviklingen hos barn født av mødre i LAR. Nettopp for å kunne stimulere til mer forskning og for å dermed få mer kunnskap på dette viktige området, er det i årets tildelingsbrev til Forskningsrådet tatt inn følgende føring:

"Det er mangelfull kunnskap om hvordan barn som er født av mødre i LAR (legemiddelassistert rehabilitering) utvikler seg frem til skolepliktig alder og senere. Dette må også sees i sammenheng med familiene disse barna vokser opp i. Det vil derfor være behov for at det innenfor programporteføljen stimuleres til forskning på dette området."

Behovet for slik forskning er også trukket fram av Helsedirektoratet i Nasjonal retningslinje for gravide i LAR.
Når det gjelder kontrollert nedtrapping og avrusning i svangerskapet viser jeg til Helsedirektoratets nasjonale retningslinje for gravide i LAR. Her åpnes det også for nedtrapping av LAR-medikamenter under svangerskapet. Samtidig vil jeg også nevne at det kan være bra dersom kvinner også før et eventuelt svangerskap – forutsatt at de selv ønsker dette – å få kontrollert og god hjelp til å trappe ned på LAR-legemidler, slik det også er omtalt i nevnte retningslinjer.
Som det framgår av retningslinjen vil en nedtrapping under svangerskapet medføre at fosteret kan få abstinenser uten at man har medisinske muligheter til å overvåke fosterets reaksjoner under nedtrappingen. Samtidig er det grunn også til å understreke at den nasjonale retningslinjen legger vekt på at det bør være kvinnen selv som tar avgjørelsen om nedtrapping.