Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:455 (2015-2016)
Innlevert: 20.01.2016
Sendt: 21.01.2016
Besvart: 27.01.2016 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Ved stortingsbehandlinga av Innst. 6 S (2015-2016) kjem det fram av justiskomiteen sine merknader og referatet frå debatten at det er fleirtall på Stortinget mot å endre organisasjonsmodell i Kriminalomsorga frå 3 til 2 nivå.
Har statsråden eller nokon andre i Justisdepartementet gitt signal til Kriminalomsorga om at dei trass i dette skal starte omorganiseringa?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: I Meld. St. 12 (2014-2015) Utviklingsplan for kapasitet i kriminalomsorgen omtales bakgrunn og mål for en omorganisering fra en tre-nivåmodell til en to-nivåmodell i kriminalomsorgen.
Justis- og beredskapsdepartementet sendte sommeren 2015 på høring forslag til omorganisering av kriminalomsorgen og lovendringer som vil være en forutsetning for omorganiseringen. Forslaget innebærer blant annet å endre dagens tre-nivåmodell til en to-nivåmodell uten regioner. I prop. 1 S (2015-2016) fremgår det at Regjeringen vil komme tilbake til eventuelle forslag til lovendringer på egnet måte.
Det er ikke gitt signal fra Justis- og beredskapsdepartementet om at kriminalomsorgen kan iverksette omorganiseringen.