Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

Dokument nr. 15:484 (2015-2016)
Innlevert: 25.01.2016
Sendt: 25.01.2016
Besvart: 01.02.2016 av næringsminister Monica Mæland

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vil Norge aktivt støtte forslag til endringer i Maritime Labour Convention om at rederier har lønnsplikt for sjøfolk dersom de holdes i fangenskap av pirater?

Begrunnelse

ILO skal i februar i år vurdere flere forslag om endringer i Maritime Labour Convention for å bedre sjøfolks rettigheter. Det ene forslaget går ut på at sjøfolk som tas til fange av pirater skal opprettholde lønn i hele denne perioden.
Hundrevis av sjøfolk har de senere år blitt tatt til fange av pirater som har krevet løsepenger. Det er veldokumentert at sjøfolkene har blitt utsatt for tortur i fangenskap, noen er også blitt drept. Enkelte sjøfolk har blitt sittende i fangenskap i åresvis. Noen er dessverre fremdeles holdt som fanger av pirater som primært har operert ut fra Somalia.
I tillegg til de fysiske og psykiske påkjenninger dette har medført, er jeg gjort kjent med at noen rederier stoppet lønnsbetaling. Dette kan formelt sett gjøres fordi sjøfolk globalt ofte er ansatt på midlertidige kontrakter, og når kontrakten utløper i fangenskap kan den juridiske forpliktelsen til å betale lønn formelt sett opphøre. Stopp i lønnsbetaling har medført at sjøfolkenes familier har fått store økonomiske problemer. For å motvirke denne urimeligheten er det foreslått en endring i konvensjonen slik at rederiet skal ha en lønnsplikt under hele fangenskapet.
Jeg er ikke kjent med at dette gjelder norske rederier, men Norges holdning til spørsmålet som stor sjøfartsnasjon vil være viktig og ha stor symbolverdi.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Norge vil i møtet i Den særskilte trepartskomiteen for Maritime Labour Convention (MLC) 8.-10. februar 2016 aktivt støtte prinsippet om at rederier som utgangspunkt har lønnsplikt for sjøfolk dersom de holdes i fangenskap av pirater. Forslaget slik det nå foreligger fra sjømannssiden om å endre MLC Standard A2.2 er imidlertid uklart når det gjelder ansvarsforhold, omfanget av forpliktelsen, og hvordan bestemmelsen stiller seg til annet regelverk. Vi vil i møtet derfor gi uttrykk for at forslaget bør utredes og konkretiseres nærmere før det vedtas.
Blant annet bør det klargjøres hva som er de rettslige virkningene av forslaget, herunder om det gis forsikringsdekning for kravet og hvorvidt flaggstaten overtar ansvaret for å utbetale lønn dersom reder går konkurs eller av andre årsaker må avvikle virksomheten. Saken reiser også mer generelt utfordringer når det gjelder endringer av MLC hvor det ikke foreligger nærmere begrunnelse eller konsekvensutredning fra forslagsstiller eller sekretariatet. Jeg legger til grunn at det under møtet vil bli en grundig diskusjon rundt disse spørsmålene og ordlyden i forslaget.