Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:494 (2015-2016)
Innlevert: 27.01.2016
Sendt: 27.01.2016
Besvart: 05.02.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kirsti Bergstø (SV)

Spørsmål

Kirsti Bergstø (SV): Hva vil statsråden konkret foreta seg for å rydde opp i den vedvarende utnyttingen av ansatte som stiller opp gratis fordi det mangler systemer for bakvakt ved fødestuen i Alta, mener statsråden det er forsvarlig å overlate tryggheten for fødende til frivillig innsats fra ansatte og er dette et problem også andre steder i landet?

Begrunnelse

NRK Finnmark melder at jordmødrene ved fødestuen i Alta stiller opp ubetalt som bakvakt for hverandre. Dette har pågått over år, og gjør at mennesker som er ansatt for å gjøre en svært viktig jobb må være tilgjengelig gratis, langt utover det man kan forvente. Situasjonen er uholdbar, og viser et system med for lite respekt for både fødende og ansatte.
Samfunnet skylder jordmødrene som stiller opp på denne måten en stor takk. Systemet som har ansvaret må ta ansvar for å rydde opp i denne situasjonen umiddelbart slik at driften av fødestuen kommer under ordnede former, og at jordmødrene får betalt for den innsatsen de legger ned.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg er opptatt av at det skal være ordnede arbeidsforhold for ansatte i helse- og omsorgssektoren. Dette er viktig både ut fra et pasientsikkerhetsperspektiv og ut fra den enkelte medarbeiders behov. Jeg forventer at alle institusjoner i helse- og omsorgssektoren organiserer sin virksomhet i tråd med lovverket og kravet om forsvarlig drift.
Alta fødestue har ansvar for den jordmorfaglige beredskapen og følgetjenesten for alle gravide, også de som ikke kan eller som ikke ønsker å føde ved fødestua. Finnmarkssykehuset HF, Klinikk Hammerfest føde-barsel, har det medisinsk-faglige ansvaret for fødestua i Alta, mens kommuneoverlegen i Alta har det medisinske ansvaret for legevakt, allmennlege-virksomheten som inkluderer svangerskapskontroller utført av fastlegene, undersøkelse av nyfødte på fødestua, og ansvarlig for øyeblikkelig hjelp og akutte situasjoner som måtte oppstå på fødestua. Ledende jordmor ved fødestua har det overordnede jordmorfaglige ansvaret, samt ansvar for den daglige driften.
Jordmødrene er ansatt i Alta kommune, og kommunen har følgelig ansvaret for ivaretakelse av de ansattes arbeidsforhold, rettigheter m.v. Kommunen har en driftsavtale med Finnmarks-sykehuset HF. Finnmarkssykehuset HF betaler en fast sum iht. rammeavtale med kommunen for drift av selve fødestua - fødselsdelen. Det meste av den kommunale svangerskaps-omsorgen foregår også på fødestua, og dette finansieres følgelig av kommunen selv.
Helse Nord RHF har vedtatt at Finnmarkssykehuset HF skal overta driften av fødestua i Alta, og at dette skal skje innen 2017. Det er allerede igangsatt et arbeid med virksomhets-overdragelse. Finnmarkssykehuset HF vil sørge for at beredskap er på plass når sykehuset overtar ansvaret for drift av fødestua. Direktøren ved Finnmarkssykehuset HF har imidlertid bedt klinikksjef i klinikk Hammerfest om å gjenoppta forhandlingene med Alta kommune, slik at beredskapsordningen kommer på plass så snart som mulig.
Avslutningsvis vil jeg nevne at departementet ikke er kjent med det finnes tilsvarende problemstillinger knyttet til fødselstilbud andre steder i landet.