Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:496 (2015-2016)
Innlevert: 27.01.2016
Sendt: 28.01.2016
Besvart: 10.02.2016 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): RV 80 mellom Bodø og Fauske er Nordlands mest trafikkerte veistrekning, og det har tidligere blitt bevilget midler til oppgradering av veistrekningen. Disse midlene ble for en tid tilbake flyttet etter en større trafikkulykke i Troms fylke.
Kan statsråden gi en oversikt over kostnadene for utbygging, og hvor saken står nå?

Begrunnelse

RV 80 mellom Bodø og Fauske er den eneste veistrekningen i Nordland som i langtidsplanen er skissert som 4 felts strekning. Det er den mest trafikkerte strekningen i Nordland, og har vært sterkt ulykkesbelastet. Det er tidligere vedtatt utbedringer av strekningen, hvor det blant annet er kjøpt hus som i dag er revet, og eiendommer til ny trase. Veistrekningen har hatt 80 km/t som fartsgrense, men på grunn av ulykker er farten på deler av strekningen satt ned til 70 km/t, og det er også satt opp fotobokser.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg oppfatter det slik at representanten Svendsen viser til den om lag 5,7 km lange strekningen Sandvika-Sagelva på rv 80 i Bodø og Fauske kommuner. I Statens vegvesens handlingsprogram 2014-2017 er det lagt til grunn 182 mill. 2014-kr til utbedring av om lag 3 km av strekningen, finansiert med midler fra programområdene Utbedringstiltak og Trafikksikkerhetstiltak. Beløpet var basert på kostnadsvurderinger da reguleringsplanen ble vedtatt i 2009. Det er ikke utarbeidet oppdatert kostnadsoverslag for delstrekningen. For resterende del av strekningen er det ikke utarbeidet detaljert kostnadsoverslag.
Regjeringen har vurdert det som nødvendig å øke satsingen på drift og vedlikehold i forhold til det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan 2014-2023. I tillegg er satsingen på fornying av tunnelinfrastrukturen økt, bl.a. som følge av krav i tunnel- og elektroforskriftene. Dette har ført til at den økonomiske oppfølgingen innenfor programområdene er noe lavere enn forutsatt i Nasjonal transportplan. Foreløpig er det derfor ikke funnet rom for midler til å starte den planlagte utbedringen av rv 80 mellom Bodø og Fauske. Prosjektet vil imidlertid bli vurdert i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2017.